Dokumentacja medyczna

Masz prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz informacji o udzielonych świadczeniach

Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów spoczywa na placówce, która udziela świadczeń. Dokumentacja musi mieć zapewnioną ochronę danych w niej zawartych.

Dostęp do informacji

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępni dokumentację medyczną Tobie, Twojemu przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie przez Ciebie upoważnionej.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć

 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku

 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta

 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

 • na informatycznym nośniku danych.

Dokumentację medyczną placówki, która zakończyła działalność leczniczą, przejmuje podmiot, który przejął jej zadania.

Darmowe informacje

Opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie
 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
 • w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Opłata za informacje

Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę w wysokości określonej w obowiązujących przepisach.

Maksymalna wysokość opłaty za: 

 • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002
 • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007

 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - nie może przekraczać 0,0004

przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie. Wysokość opłaty, o której mowa powyżej, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

 

Dla przykładu, maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w okresie 01.03.2023 r. - 31.05.2023 r. wynoszą:

 • za jedną strona wyciągu albo odpisu - 13,47 zł

 • za jedną strona kopii albo wydruku - 0,47 zł

 • za dokumentację medyczną na informatycznym nośniku danych - 2,69 zł.