pacjent.gov.pl

 
Serwis Ministerstwa Zdrowia

Zaloguj się na IKP

Jeśli nie masz jeszcze PZ, zobacz, jak go założyć Zaloguj się poprzez konto ZIP

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Internetowym Koncie Pacjenta jest Minister Zdrowia. Dane kontaktowe administratora danych: Ministerstwo Zdrowia. Dane w Internetowym Koncie Pacjenta przetwarzane są w celu udostępnienia pacjentom informacji o zdarzeniach medycznych ich dotyczących. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełnienia danych, usunięcia danych (prawo do zapomnienia), o ile żądanie to nie dotyczy usunięcia danych medycznych, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się TUTAJ

Lista oczekujących, czyli o co chodzi z kolejkami

Na całym świecie zapotrzebowanie na pomoc medyczną jest większe niż możliwości danego systemu opieki zdrowotnej — stąd biorą się kolejki

W Polsce każda placówka medyczna, która ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, ma obowiązek prowadzenia list oczekujących. O kolejności przyjęcia decyduje przede wszystkim stan zdrowia.

Kiedy zapisujesz się do lekarza, na badanie, do szpitala, na rehabilitację, powinieneś być poinformowany o najbliższym możliwym terminie przyjęcia. Jeśli z jakichś przyczyn nie możesz być przyjęty, placówka medyczna ma obowiązek powiadomić Cię o tym i wyznaczyć nowy termin.

Z powodu dynamiki choroby, wskutek czego istnieje ryzyko szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia, pacjent jest zakwalifikowany do kategorii tzw. przypadków pilnych — ma wówczas pierwszeństwo zapisu przed osobami, które zgłosiły się wcześniej, ale ich stan zdrowia jest stabilny, tj. zwłoka w udzieleniu pomocy nie spowoduje szybkiego pogorszenia się ich zdrowia i nie zmniejszy znacząco szans na powrót do zdrowia.

W sytuacji, gdy wymagasz okresowego, w ściśle ustalonych terminach wykonywania kolejnych wizyt albo porad, ta zasada nie obowiązuje — wówczas terminy są wyznaczane zgodnie z planem leczenia bądź diagnozowania.

Pamiętaj, że nie obowiązuje rejonizacja.

Jeśli nie zgłosisz się w ustalonym terminie, zostaniesz skreślony z listy oczekujących, chyba że podasz istotne przyczyny takiej sytuacji, które spowodowały, że nie mogłeś uprzedzić o odwołaniu wizyty.

Jeśli nie możesz się stawić w wyznaczonym terminie lub rezygnujesz z wizyty, poinformuj o tym poradnię w możliwie najkrótszym terminie.

Jeżeli chcesz zostać przywrócony na listę oczekujących, musisz złożyć wniosek o przywrócenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia oraz podać powód niezgłoszenia się.

Ważne! Jeśli czekasz na wizytę, ale Twój stan zdrowia pogarsza się, skontaktuj się z poradnią. Lekarz może wówczas podjąć decyzję o zmianie kategorii medycznej i wyznaczyć nowy, wcześniejszy termin.

Możesz wpisać się tylko na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

Szczególne uprawnienia, czyli kto może być przyjęty poza kolejnością

Niektóre grupy pacjentów mają szczególne uprawnienia, które dają im prawo do przyjęcia poza kolejnością, choć nadal najistotniejsza zasada przy określeniu kolejności to stan zdrowia. Osoby ze szczególnymi uprawnieniami to:

 • kobiety w ciąży,
 • osoby do ukończenia 18 roku życia posiadające zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci,
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • działacze opozycji antykomunistycznej,
 • osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • osoby deportowane do pracy przymusowej

Podstawa prawna

Opublikowano: 15.04.2019
Zmodyfikowano: 16.04.2019
Za informację odpowiada: CSIOZ
Redakcja: CSIOZ