Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych w systemie Ewidencja Wjazdu do Polski (EWP)

Cel

Celem Polityki prywatności systemu Ewidencji Wjazdów do Polski, zwanego dalej „EWP” (zwana dalej „Polityką”) jest spełnienie obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (określane jako „GDPR”, „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”, „ORODO” lub „RODO”).

System EWP jest systemem teleinformatycznym dedykowanym do wsparcia działań podejmowanych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii COVID-19.

Podstawa prawna przetwarzania danych w systemie EWP

 1. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327);
 2. ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 3. art. 6 ust. 1 pkt c) i e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 4. art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., poz. 14.67).

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie ich przetwarzania w systemie EWP, zgodnie z rozporządzeniem jest Minister Zdrowia. Z administratorem można kontaktować się listownie, za pomocą e-mail: kancelaria@mz.gov.pl , za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (adres skrytki: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP lub listownie na adres siedziby w Warszawie (00-952) przy ul. Miodowej 15.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@mz.gov.pl , e-PUAP lub listownie na adres siedziby administratora.

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19;
 2. monitorowania stanu zagrożenia epidemią na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. monitorowania poziomu wykonywania testów w kierunku obecności wirusa;
 4. monitorowania ruchu osobowego na granicach RP, w celu oceny i rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce;
 5. uwierzytelnienia użytkownika oraz w zakresie realizacji zadań publicznych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w przypadku osób będących użytkownikami instytucjonalnymi systemu.

Zakres danych przetwarzanych w systemie EWP

W systemie EWP przetwarzane są następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - serię, numer oraz rodzaj i kraj wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • datę urodzenia;
 • płeć;
 • adres miejsca zamieszkania;
 • numer telefonu, jeżeli posiada;
 • adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;
 • zgon osoby związany z COVID-19 (data, przyczyna i choroby współistniejące – zgodnie z zakresem ZLK-5)
 • osoby powiązane (domownicy)
 • potwierdzające przebywanie na kwarantannie/izolacji domowej (w tym lokalizacja)

Odbiorcy danych przetwarzanych w systemie EWP i okres ich przechowywania

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w systemie EWP jest Centrum e-Zdrowia jako administrator techniczny systemu.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przechowywanie danych

Dane osobowe będą przetwarzane w systemie EWP przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania.

Dane osobowe i dokumentacja w postaci „Karty pasażera”/„Karty kierowcy” będą przechowywane przez właściwe Urzędy Wojewódzkie przez okres określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. poz.14.67 ze zm.).

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osoba której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora

 • dostępu do danych (art. 15 RODO) - każda osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo do dostępu do danych osobowych. Dotyczy to zwłaszcza prawa do bezpłatnej pierwszej kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO).
 • sprostowania danych (art. 16 RODO) - Każda osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo do niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które przetwarza system e-zdrowie (P1). Jeżeli jednak sprostowanie miałoby dotyczyć danych medycznych, to jest ograniczone. Użytkownik ma wówczas prawo do niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim nie będzie to prowadzić do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonała wpisu do dokumentacji medycznej.
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) - Każda osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo do ograniczenia przetwarzania w zakresie zgodnym z art. 18 RODO, jeżeli:
  • kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Dla danych przetwarzanych w EWP nie stosuje się prawa do zapomnienia. Dane będą przetwarzane aż do wygaśnięcia celu przetwarzania w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

W ramach korzystania z przysługujących jej praw, osoba której dane dotyczą może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Osobom których dane dotyczą przysługuje Prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa adres e-email: kancelaria@uodo.gov.pl).

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.