Na blacie leży zeszyt, pieniądze i kalkulator

Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny

Zarówno dodatek, jak i zasiłek pielęgnacyjny są świadczeniami pieniężnymi. Dodatek przyznaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osobom uprawnionym do emerytury lub renty, a zasiłek – urząd miasta lub gminy

Nie można otrzymywać obu świadczeń jednocześnie. Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeśli emeryt lub rencista przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje

  • osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (muszą mieć orzeczenie w tej sprawie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS)
  • osobom, które ukończyły 75 lat – dodatek otrzymują z urzędu (ZUS sam przyzna dodatek, nie muszą składać zaświadczenia o stanie zdrowia).

Więcej o dodatku pielęgnacyjnym znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje

  • dziecku z niepełnosprawnością
  • osobie z niepełnosprawnością, która ukończyła 16 lat, jeżeli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • osobie z niepełnosprawnością, która ukończyła 16 lat, która ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Więcej o świadczeniach opiekuńczych znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Publikacje dotyczące zdrowia seniorów