Transport w obszarze UE i EFTA

Koszt transportu z innego państwa UE lub EFTA do Polski pokrywa pacjent. Jedynym wyjątkiem jest transport z powodów ekonomicznych

Czasami leczenie za granicą będzie musiało być długie i kosztowne. Możesz wtedy zdecydować o powrocie do kraju na dalsze leczenie szpitalne. Jeśli przewidywany koszt leczenia za granicą będzie wyższy niż łączny koszt przewidywanego leczenia w Polsce oraz transportu, zostanie spełniona przesłanka ekonomiczna. Umożliwi to pokrycie kosztów Twojego transportu do kraju przez NFZ.

Jakie warunki musi spełniać transport

  • NFZ pokryje koszt najtańszego środka transportu sanitarnego, który jest odpowiedni dla Twojego stanu zdrowia. Rodzaj środka transportu określa lekarz ze szpitala, w którym jesteś leczony za granicą.
  • NFZ pokryć koszty Twojego transportu do szpitala, w którym będzie kontynuowane leczenie. Nie zwróci kosztów transportu do miejsca zamieszkania w Polsce.
  • NFZ nie organizuje transportu, a jedynie go finansuje. Wybór firmy, która przeprowadzi transport, należy do Ciebie.

NFZ nie pokrywa kosztów transportu osoby zmarłej.

Jak uzyskać zgodę na pokrycie kosztów transportu

1. Pobierz wniosek

Pobierz wniosek.

Wniosek o zgodę na pokrycie kosztów transportu musisz złożyć przed skorzystaniem z transportu.

2. Wypełnij wniosek

Wypełnij część I.B., zaznaczając punkt 2, część II i IV wniosku oraz złóż podpisy w wymaganych polach.

Jeżeli uzgodniłeś swoje dalsze leczenie ze szpitalem w Polsce, wpisz dane tego szpitala w części II.C. w punkcie 2. Jeżeli nie wskażesz takiego szpitala, zostanie on wskazany przez NFZ w decyzji – po niezbędnych uzgodnieniach z daną placówką.

3. Dodaj załączniki

Do wniosku dołącz dokumentację sporządzoną przez szpital, w którym przebywasz. Dokumentacja musi zawierać:

  • aktualne rozpoznanie kliniczne
  • opis aktualnego stanu zdrowia
  • prawdopodobny zakres i czas trwania leczenia
  • wskazanie środka transportu możliwego do zastosowania w Twoim aktualnym stanie zdrowia
  • wstępny kosztorys dalszego leczenia w placówce zagranicznej
  • polskie tłumaczenie dokumentacji medycznej sporządzonej w języku obcym (tłumaczem nie musi być tłumacz przysięgły).

4. Złóż wniosek wraz z załącznikami

Wniosek wraz z załącznikami złóż do Twojego oddziału NFZ. Możesz go wysłać pocztą lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Załączniki mogą być odwzorowane cyfrowo.

Dane kontaktowe oddziałów wojewódzkich NFZ

Dyrektor oddziału NFZ rozpatrzy Twój wniosek – z upoważnienia Prezesa NFZ.

Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego

Celem postępowania jest potwierdzenie, że przewidywane koszty Twojego dalszego leczenia za granicą przewyższają łączne koszty transportu i leczenia w kraju. W wyniku postępowania wyjaśniającego Prezes NFZ wydaje decyzję – zgodę albo odmowę zgody na pokrycie kosztów transportu powrotnego do miejsca leczenia w kraju (szpitala).

Odwołanie się od decyzji

Decyzja Prezesa NFZ odmawiająca zgody jest ostateczna – nie można się od niej odwołać. Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją, możesz wnieść skargę do sądu administracyjnego. Termin na wniesienie skargi to 30 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna