Polityka prywatności - rejestracja na szczepienia przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w systemie umożliwiającym rejestrację dziecka na szczepienia przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV)
 

Na podstawie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych dziecka, które ma zostać poddane szczepieniu przeciw wirusowi brodawczaka (HPV) oraz jego rodzica/opiekuna prawnego,  jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-952), przy ul. Miodowej 15. Z Administratorem można kontaktować się listownie, za pomocą e-mail: kancelaria@mz.gov.pl lub za pośrednictwem platformy e-PUAP (adres skrytki): /8tk37sxx6h/SkrytkaESP.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować poprzez e-mail: iod@mz.gov.pl, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub listownie na adres siedziby. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 3. Dane osobowe dziecka oraz jego rodzica/opiekuna prawnego będą przetwarzane w celu rejestracji na szczepienia ochronne przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV).

 4. Administrator przetwarza dane osobowe dziecka niezbędne do zarejestrowania na w celu rejestracji na szczepienie ochronne przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) oraz dane osobowe jego rodzica/opiekuna prawnego.
 5. Dane osobowe dziecka oraz jego opiekuna prawnego przetwarzane są zgodnie z prawem, gdyż spełniony jest warunek legalności określony w art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie: § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia; art. 6 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 1a, art. 1 pkt 3 i art. 188 ust. 3 i 4 w zw. z ust. 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) w zw. z art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, z późn. zm.).

 6. Dane osobowe dziecka oraz jego opiekuna prawnego mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych
  na postawie zawartej umowy. W celu rozliczenia szczepienia dane dziecka zostaną udostępnione Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu realizacji zadań wynikających
  z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 7. Dane osobowe dziecka oraz jego opiekuna prawnego będą przetwarzanie w sposób zautomatyzowany w systemie teleinformatycznym umożliwiającym rejestrację na szczepienie, ale nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 8. Dane osobowe dziecka oraz jego opiekuna prawnego nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 9. Dane osobowe dziecka oraz jego rodzica/opiekuna prawnego będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.

 10. W imieniu dziecka oraz jego rodzica/opiekuna prawnego można zrealizować prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu.
 11. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dziecka narusza przepisy prawa, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 12. Podanie danych osobowych jest warunkiem skutecznej rejestracji na szczepienie przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV).