REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ „Profilaktyka 40 PLUS”

§1 Definicje

 

 1. Loteria – loteria promocyjna urządzana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą „Profilaktyka 40 PLUS”, której zasady określa niniejszy regulamin. Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy.
 2. Ustawa – ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 888 z późn.zm.).
 3. Organizator – podmiot urządzający Loterię - NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie  Rejonowym  Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000866894 o numerze REGON 387388406, NIP 5833410227, posiadająca kapitał zakładowy 238 000,00 złotych.
 4. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady Loterii. Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu przez czas trwania Loterii na Stronie Loterii oraz www.nofsza.pl
 5. Strona Loterii – dedykowana do Loterii strona internetowa http://podajdalejzdrowie.pl/, która zawiera informacje o Loterii, w tym Regulamin oraz listę Zwycięzców.
 6. Program „Profilaktyka 40 PLUS – program organizowany w zakresie ochrony zdrowia, którego głównym celem jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. 
 7. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła czterdzieści lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która dokonała Zgłoszenia do Loterii, z zastrzeżeniem, że warunkiem udziału w losowaniu Nagród jest przystąpienie do, co najmniej, jednego etapu uczestnictwa w programie „Profilaktyka 40 PLUS” i spełnienie jego zasad (etapy wskazane są w §3 pkt 1 Regulaminu).
 8. Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia dostępna na stronie https://pacjent.gov.pl, umożliwiająca (po zalogowaniu) dostęp do własnej dokumentacji medycznej i do określonych danych o zdrowiu oraz umożliwiająca rejestrację do Loterii. Organizator Loterii uzyskuje dostęp do danych wyłącznie w zakresie: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu oraz danych dotyczących wykonania badań profilaktycznych w ramach programu „Profilaktyka 40 PLUS”. Loteria obejmuje również aplikację mobilną mojeIKP w wersji 2.9.0 lub wyższej - dokonanie Zgłoszeń będzie możliwe po wprowadzeniu ww. wersji aplikacji do użycia.
 9. Infolinia DOM - infolinia Domowej Opieki Medycznej dostępna pod numerem +48 22 735 39 53 w godz. od 08:00 do 20:00, obsługująca Program „Profilaktyka 40 PLUS”, służąca również do dokonania Zgłoszenia w Loterii. Koszt połączenia z Infolinią jest zgodny z taryfą operatora obsługującego danego użytkownika.
 10. Infolinia loteryjna - infolinia dostępna pod numerem +48 58 573 12 21 w Dni robocze w godz. od 10:00 do 16:00. Infolinia loteryjna udziela informacji na temat Loterii. Koszt połączenia z Infolinią loteryjną jest zgodny z taryfą operatora obsługującego danego użytkownika.
 11. System gabinet.gov.pl - bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia dla pracowników medycznych dostępna na stronie https://gabinet.gov.pl, umożliwiająca (po zalogowaniu) dostęp do dokumentacji medycznej i do określonych danych o zdrowiu oraz służąca również do dokonania Zgłoszenia w Loterii.
 12. Skierowanie – dokument wygenerowany w ramach programu „Profilaktyka 40 PLUS” kierujący na badania diagnostyczne. Skierowaniem jest wyłącznie dokument wystawiony jednorazowo w ramach przystąpienia do programu „Profilaktyka 40 PLUS” po wypełnieniu ankiety  „Profilaktyki 40 PLUS”. Skierowaniem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, nie jest kolejny dokument kierujący na dalsze badania do specjalisty, wystawiony na podstawie wyników badań diagnostycznych wykonanych w ramach programu „Profilaktyka 40 PLUS”.
 13. Zgłoszenie – zgłoszenie udziału w Loterii dokonane w jeden z trzech poniższych sposobów:
     a. za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta,
     b. za pośrednictwem infolinii PZU Zdrowie S.A.,
     c. za pośrednictwem Systemu gabinet.gov.pl.
 14. Los – jednostka udziału w losowaniu nagród w Loterii. 
 15. Minister Zdrowia - naczelny organ administracji publicznej, uczestniczący w ustalaniu polityki państwa w zakresie ochrony zdrowia. Odpowiada za jej treść i realizację poprzez kierowanie działem administracji rządowej w Ministerstwie Zdrowia.
 16. Nagrody – nagrody wydawane Zwycięzcom w Loterii.
 17. Zwycięzca – Uczestnik, który uzyskał prawo do Nagrody w Loterii.
 18. Formularz zwycięzcy – elektroniczny formularz, w którym Zwycięzca jest zobowiązany podać wymagane dokumenty oraz dane osobowe.
 19. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 20. Komisja – zespół osób, niebędących Uczestnikami, powołany przez Organizatora w celu prowadzenia nadzoru nad prawidłowością przebiegu Loterii.

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Celem Loterii jest promowanie profilaktyki diagnostycznej w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych osób, które ukończyły 40 lat.
 2. Czas trwania Loterii obejmuje okres od 01.02.2023 roku do 31.07.2023 roku, który jest ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.
 3. W Loterii nie mogą uczestniczyć oraz otrzymać nagród zarządzający oraz pracownicy: Organizatora, Nekk Sp. z o.o. ul. Sielska 8, 60-129 Poznań,  Neuca S.A. ul. Forteczna 35-37, 87100 Toruń, Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Eura7 Sp. z o.o., Osiedle 2 Pułku Lotniczego 47A, 31-870 Kraków. Ponadto w Loterii nie mogą uczestniczyć oraz otrzymać nagród  członkowie Kierownictwa i osoby zatrudnione w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Zdrowia, jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia wskazanych na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/jednostki-podlegle-lub-nadzorowane. Z Loterii wyłączeni są również członkowie najbliższej rodziny wskazanych w niniejszym punkcie osób.  
 4. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu Regulaminu są: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

 

§3 Sposób przystąpienia do Loterii

 1. Uczestnictwo w programie „Profilaktyka 40 PLUS” składa się z trzech etapów:
  1. Etap 1:  wypełnienie ankiety „Profilaktyki 40 PLUS”,
  2. Etap 2: zapisanie się na badania rozumiane jako wygenerowanie Skierowania,
  3. Etap 3: realizacja wszystkich badań, na które zostało wystawione Skierowanie w ramach uczestnictwa w programie „Profilaktyka 40 PLUS”.
 2. Uczestnikiem Loterii może być wyłącznie osoba spełniająca warunki § 1 pkt 7 Regulaminu, która w terminie od dnia 01.02.2023 roku do dnia 31.05.2023 roku: 
  1. przystąpi do programu „Profilaktyka 40 PLUS” poprzez realizację co najmniej jednego z etapów wskazanych w pkt 1 niniejszego paragrafu
   oraz
  2. dokona Zgłoszenia w Loterii w jeden ze sposobów podanych w §1 pkt 12 Regulaminu.
 3. Szczegółowe zasady dokonania Zgłoszenia za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta:
  1. zalogować się na swoje Internetowe Konto Pacjenta,
  2. wejść w formularz umożliwiający dokonanie Zgłoszenia (formularz pokazuje się po kliknięciu przycisku Zobacz znajdującego w powiadomieniach Konta Pacjenta przy komunikacie o możliwości udziału w Loterii),
  3. uzupełnić numer telefonu,
  4.  zaznaczyć wymagane zgody i oświadczenia:
   1.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakresie imienia, nazwiska, PESEL, numeru telefonu oraz danych  zawartych w ankiecie programu „Profilaktyka 40 PLUS” przez współadministratorów danych, czyli Ministra Zdrowia oraz Nekk Sp. z o.o. w celu wzięcia udziału w loterii promocyjnej  „Profilaktyka 40 PLUS
   2.  Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Loterii oraz treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej zasad przetwarzania danych osobowych,
   3.  Potwierdzam, że zgodnie z § 2 ust. 3 i ust. 4 Regulaminu Loterii promocyjnej „Profilaktyka 40 PLUS” nie jestem pracownikiem: Nofsza sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk, Nekk Sp. z o.o., ul. Sielska 8, 60-129 Poznań, Neuca S.A. ul. Forteczna 35-37, 87100 Toruń, Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Eura7 Sp. z o.o., Osiedle 2 Pułku Lotniczego 47A, 31-870 Kraków. Ponadto nie jestem członkiem Kierownictwa i osobą zatrudnioną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Zdrowia, jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia wskazanych na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/jednostki-podlegle-lub-nadzorowane. Potwierdzam również, że nie jestem członkiem najbliższej rodziny ww. osób (wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem). Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
    Treść klauzuli, o której mowa w ust. 2) znajduje się w par 12 Regulaminu.
    Termin dokonania Zgłoszeń za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta: od godz. 00:00:01 dnia 01.02.2023 roku do godz. 23:59:59 dnia 31.05.2023 roku,
  5. za pośrednictwem Systemu gabinet.gov.pl – Zgłoszenie może być dokonana wyłącznie za pośrednictwem pracownika medycznego. Termin dokonania Zgłoszeń za pośrednictwem Systemu gabinet.gov.pl: od godz. 00:00:01 dnia 01.02.2023 roku do godz. 23:59:59 dnia 31.05.2023 roku,
  6. za pośrednictwem infolinii PZU Zdrowie S.A. - podczas połączenia z konsultantem Uczestnik jest zobowiązany:
   1.  wyrazić chęć udziału w Loterii,
   2.  odpowiedzieć na pytania ankiety „Profilaktyki 40 PLUS” (etap 1 uczestnictwa w programie „Profilaktyka 40 PLUS”),
   3.  podać dane niezbędne do weryfikacji w postaci numeru PESEL, imienia, nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego,
   4.  odsłuchać i potwierdzić zapoznanie się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
    Termin dokonania Zgłoszeń za pomocą Infolinii PZU Zdrowie S.A.: od godz. 08:00:01 dnia 01.02.2023 roku do godz. 19:59:59 dnia 31.05.2023 roku.
 4. Osoby, które przed dniem 01.02.2023 roku przystąpiły do programu „Profilaktyka 40 PLUS” (zrealizowały przynajmniej I Etap) mogą dokonać Zgłoszenia za pośrednictwem Infolinii PZU Zdrowie S.A., Internetowego Konta Pacjenta oraz Systemu gabinet.gov.pl.
 5. Osoba dokonująca Zgłoszenia może zgłosić do Loterii wyłącznie swój własny udział.
 6. Uczestnik gwarantuje, że informacje podane przez niego na Internetowym Koncie Pacjenta, w Systemie gabinet.gov.pl oraz na Infolinii PZU Zdrowie S.A., w szczególności numer telefonu są prawdziwe, ważne, poprawne i kompletne.
 7. Zgłoszenie w Loterii musi być dokonane osobiście przez Uczestnika (tj. bez użycia programów lub botów komputerowych). Zakazane jest generowanie tzw. „sztucznego ruchu” oraz korzystanie w ramach Loterii z urządzeń, które automatycznie generują Zgłoszenia oraz wykorzystywanie innych sposobów wysyłania Zgłoszeń niż osobiste i samodzielne dokonanie Zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w Loterii urządzeń/sposobów i wykluczenia z Loterii Uczestnika dokonującego takiego naruszenia. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wylosowania go jako Zwycięzcy, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zostanie odebrane prawo do Nagrody, a Uczestnik zostanie wykluczony z Loterii.
 8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za treść Zgłoszenia, indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń, przy pomocy których dokonywane są Zgłoszenia, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzysta Uczestnik przy dokonywaniu Zgłoszenia. Niemożność otrzymywania komunikacji telefonicznej od Organizatora, spowodowana w szczególności podaniem błędnego numeru telefonu, obciąża Uczestnika.
 9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku, gdy Komisja, o której mowa w § 9, stwierdzi naruszenie przez Uczestnika zasad udziału w Loterii, bądź działań nieuczciwych – ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Loterii spełnia warunki określone w Regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że Uczestnik narusza zasady Loterii określone w Regulaminie, lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu Organizator może wystąpić telefonicznie do Uczestnika z żądaniem złożenia dodatkowych wyjaśnień/ oświadczeń (w formie pisemnej) niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji - w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: bok@nofsza.pl. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu oraz brak złożenia stosownego wyjaśnia/oświadczenia w terminie wyznaczonym w żądaniu, może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Loterii, z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody.

 

§4 Sposób przyznania Losów w Loterii

 1. Uczestnik otrzymuje odpowiednią liczbę Losów w Loterii według następujących wytycznych
     a) za wypełnienie ankiety „Profilaktyki 40 PLUS” (etap 1 uczestnictwa w programie „Profilaktyka 40 PLUS”) – 1 Los,
     b) za wykonanie wszystkich badań diagnostycznych wskazanych na Skierowaniu najpóźniej do dnia 31.05.2023 roku – 5 Losów, przy czym pojęcie „wykonanie badania diagnostycznego” nie obejmuje uzyskania wyników badania,
     c) w przypadku, gdy wszystkie badania diagnostyczne wskazane na Skierowaniu zostaną wykonane w ciągu maksymalnie 30 dni od wygenerowania Skierowania, jednak nie później niż do dnia 31.05.2023 roku, wówczas Losy uzyskane zgodnie z ust a oraz b powyżej zostaną podwojone – Uczestnik otrzyma 12 Losów.
 2. Wszystkie Losy otrzymane przez Uczestników zostaną zapisane w systemie informatycznym Loterii po ich zatwierdzeniu w systemie e-zdrowie (P1). 

 

§5 Nagrody w Loterii

 1. W Loterii przewidziano następujące Nagrody:

  Rodzaj nagrody

  Stopnień

  Liczba losowanych nagród na każde losowanie

  Liczba nagród

  Jednostkowa wartość brutto

  Łączna wartość

  Karta podarunkowa elektroniczna Decathlon

  III stopnia

  120

  720

  500,00 zł

  360 000,00 zł

  Karta podarunkowa 4F

  III stopnia

  82

  492

  500,00 zł

  246 000,00 zł

  Karta podarunkowa elektroniczna Krukam

  III stopnia

  120

  720

  500,00 zł

  360 000,00 zł

  Karta podarunkowa elektroniczna  Intersport

  III stopnia

  110

  660

  500,00 zł

  330 000,00 zł

  Xiaomi Smart Band 7 Pro

  III stopnia

  80

  480

  500,00 zł

  240 000,00 zł

  Wyciskarka wolnoobrotowa TEFAL ZC150838 Juiceo

  III stopnia

  80

  480

  500,00 zł

  240 000,00 zł

  e - Voucher Yasumi

  II stopnia

  25

  150

  2 000,00 zł

  300 000,00 zł

  Karta podarunkowa Instytut / Salon Dr Irena Eris

  II stopnia

  25

  150

  2 000,00 zł

  300 000,00 zł

  Karty Medicover Sport

  II stopnia

  25

  150

  2 000,00 zł

  300 000,00 zł

  Smartwatch Garmin Instinct 2 Solar z czujnikiem tętna HRM Elevate

  II stopnia

  25

  150

  2 000,00 zł

  300 000,00 zł

  Bieżnia elektryczna HERTZ Fitness Advanced

  II stopnia

  25

  150

  2 000,00 zł

  300 000,00 zł

  Karta podarunkowa elektroniczna SPA Dreams

  II stopnia

  25

  150

  2 000,00 zł

  300 000,00 zł

  Rower miejski Dual Sport Equipped z niskim przekrokiem Gen 4 o wartości 4 000,00 zł brutto wraz z kwotą pieniężną 444,00 zł przeznaczona na zapłatę podatku od wygranej

  I stopnia

  2

  12

  4 444,00 zł

  48 000,00 zł

  RAZEM        

  3 629 328,00 zł

 2. Pula nagród w Loterii ma łączną wartość 3 629 328,00 zł brutto (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych). 
 3. Prawo do Nagrody w Loterii nie może być przeniesione na osoby trzecie, Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalenty rzeczowe czy pieniężne.

 

§6 Losowanie Nagród

 1. W Loterii odbędzie się 6 losowań w następujących dniach:
  1. 15.02.2023 roku - w losowaniu biorą udział wszystkie Losy uzyskane i zapisane w bazie Loterii w dniach od 01.02.2023 roku do 08.02.2023 roku wyłącznie tych Uczestników, którzy zrealizowali co najmniej jeden etap uczestnictwa w programie Profilaktyka 40 PLUS (etapy wskazane są w §3 pkt 1 Regulaminu). Podczas losowania zostaną rozlosowane nagrody w następującej kolejności:
   1. 592 nagrody III stopnia – nagrody te zostaną rozlosowane spośród wszystkich Losów,
   2. 150 nagród II stopnia oraz 2 nagrody I stopnia – nagrody te zostaną rozlosowane spośród wszystkich Losów tych Uczestników, którzy uzyskali nie mniej niż 6 Losów,
  2. 08.03.2023 roku - w losowaniu biorą udział wszystkie Losy uzyskane i zapisane w bazie Loterii w dniach od 01.02.2023 roku do 01.03.2023 roku wyłącznie tych Uczestników, którzy zrealizowali co najmniej jeden etap uczestnictwa w programie Profilaktyka 40 PLUS (etapy wskazane są w §3 pkt 1 Regulaminu). Podczas losowania zostaną rozlosowane nagrody w następującej kolejności,
   1. 592 nagrody III stopnia – nagrody te zostaną rozlosowane spośród wszystkich Losów,
   2. 150 nagród II stopnia oraz 2 nagrody I stopnia – nagrody te zostaną rozlosowane spośród wszystkich Losów tych Uczestników, którzy uzyskali nie mniej niż 6 Losów,
  3. 29.03.2023 roku - w losowaniu biorą udział wszystkie Losy uzyskane i zapisane w bazie Loterii w dniach od 01.02.2023 roku do 21.03.2023 roku wyłącznie tych Uczestników, którzy zrealizowali co najmniej jeden etap uczestnictwa w programie Profilaktyka 40 PLUS (etapy wskazane są w §3 pkt 1 Regulaminu). Podczas losowania zostaną rozlosowane nagrody w następującej kolejności:
   1. 592 nagrody III stopnia – nagrody te zostaną rozlosowane spośród wszystkich Losów,
   2. 150 nagród II stopnia oraz 2 nagrody I stopnia – nagrody te zostaną rozlosowane spośród wszystkich Losów tych Uczestników, którzy uzyskali nie mniej niż 6 Losów,
  4. 19.04.2023 roku - w losowaniu biorą udział wszystkie Losy uzyskane i zapisane w bazie Loterii w dniach od 01.02.2023 roku do 12.04.2023 roku wyłącznie tych Uczestników, którzy zrealizowali co najmniej jeden etap uczestnictwa w programie Profilaktyka 40 PLUS (etapy wskazane są w §3 pkt 1 Regulaminu). Podczas losowania zostaną rozlosowane nagrody w następującej kolejności:
   1. 592 nagrody III stopnia – nagrody te zostaną rozlosowane spośród wszystkich Losów,
   2. 150 nagród II stopnia oraz 2 nagrody I stopnia – nagrody te zostaną rozlosowane spośród wszystkich Losów tych Uczestników, którzy uzyskali nie mniej niż 6 Losów,
  5. 16.05.2023 roku - w losowaniu biorą udział wszystkie Losy uzyskane i zapisane w bazie Loterii w dniach od 01.02.2023 roku do 10.05.2023 roku wyłącznie tych Uczestników, którzy zrealizowali co najmniej jeden etap uczestnictwa w programie Profilaktyka 40 PLUS (etapy wskazane są w §3 pkt 1 Regulaminu). Podczas losowania zostaną rozlosowane nagrody w następującej kolejności:
   1. 592 nagrody III stopnia – nagrody te zostaną rozlosowane spośród wszystkich Losów,
   2. 150 nagród II stopnia oraz 2 nagrody I stopnia – nagrody te zostaną rozlosowane spośród wszystkich Losów tych Uczestników, którzy uzyskali nie mniej niż 6 Losów,
  6. 07.06.2023 roku - w losowaniu biorą udział wszystkie Losy uzyskane i zapisane w bazie Loterii w dniach od 01.02.2023 roku do 31.05.2023 roku wyłącznie tych Uczestników, którzy zrealizowali co najmniej jeden etap uczestnictwa w programie Profilaktyka 40 PLUS (etapy wskazane są w §3 pkt 1 Regulaminu). Podczas losowania zostaną rozlosowane nagrody w następującej kolejności:
   1. 592 nagrody III stopnia – nagrody te zostaną rozlosowane spośród wszystkich Losów,
   2. 150 nagród II stopnia oraz 2 nagrody I stopnia – nagrody te zostaną rozlosowane spośród wszystkich Losów tych Uczestników, którzy uzyskali nie mniej niż 6 Losów.
 2. Losowania przeprowadzone zostaną przez członków Komisji. Losowania odbędą się przy użyciu urządzenia losującego spełniającego warunki Ustawy. Wszystkie losowania będą miały miejsce w studiu mieszczącym się przy ul. Szaserów 38, 04-306 Warszawa.
 3. Nagrody będą losowane w kolejności od najmniej do najbardziej wartościowych. Kolejność losowanych nagród danego stopnia wskazana jest w §5 pkt 1 Regulaminu.
 4. Podczas każdego losowania, zostaną wylosowane 744 zwycięskie Losy oraz 200 Losów rezerwowych. Wylosowane zwycięskie Losy oraz Losy rezerwowe zostaną wprowadzone na listę według kolejności ich wylosowania. Wyniki zostaną wpisane w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, czterech pierwszych cyfr numeru telefonu.
 5. Jeden Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 3 nagrody: 1 nagrodę I stopnia, 1 nagrodę II stopnia, 1 nagrodę III stopnia. 
 6. Jeden Los może być wylosowany wyłącznie jeden raz w Loterii.
 7. Zgłoszenia są weryfikowane w celu ustalenia prawa do Nagrody na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.

 

§7 Weryfikacja prawa do Nagrody w Loterii i sposób jej przyznania

 1. O prawie do Nagrody Uczestnicy, którzy dokonali zwycięskich Zgłoszeń, zostaną powiadomieni telefonicznie na numery telefonów podane w Zgłoszeniach – próby połączeń będą wykonywane w godzinach: 9:00 – 22.00 w dniu roboczym następującym po dniu losowania oraz w dniach kolejnych zgodnie z przyjętą procedurą.
 2. Organizator podejmie trzy próby połączenia telefonicznego z Uczestnikami, których Zgłoszenia zostały wylosowane jako zwycięskie. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 6 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, blokada połączeń z numerami zastrzeżonymi, włączenie się sygnału faksu), rozłączenie się Uczestnika, odrzucenie połączenia przez Uczestnika, przerwanie połączenia przez Uczestnika, odebranie połączenia przez osobę, która nie jest wylosowaną osobą oraz brak możliwości przekazania, podczas połączenia telefonicznego, słuchawki wylosowanej osobie. Próby połączeń są wykonywane do czasu skutecznego połączenia z weryfikowaną osobą lub do czasu wykonania ostatniej, trzeciej, nieudanej próby połączenia. Próby połączeń z weryfikowanym Uczestnikiem będą wykonane w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina.  W przypadku, gdy kolejna próba przypadać będzie po godzinie 22.00, wówczas próba połączenia zostanie wykonana w kolejnym dniu roboczym.
 3. Podczas skutecznego połączenia - rozmowy telefonicznej, Organizator poinformuje Uczestnika o wyniku losowania oraz zażąda potwierdzenia danych osobowych: imienia, nazwiska, roku urodzenia, a następnie poinformuje o wysyłce SMS z linkiem do Formularza Zwycięzcy, który Uczestnik jest zobowiązany wypełnić zgodnie z trybem pkt 4 Regulaminu. Koszt wysłanej widomości SMS ponosi Organizator.  W przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych oraz nie wyrazi chęci odbioru Nagrody, wówczas kolejne próby połączenia telefonicznego zostaną zaniechane (w przypadku gdy do Uczestnika zostanie wykonanych mniej niż 3 próby połączenia telefonicznego).
 4. Uczestnik jest zobowiązany w ciągu 3 dni kalendarzowych liczonych od daty wysłania ww. wiadomości SMS prawidłowo wypełnić Formularz Zwycięzcy. Prawidłowo wypełniony Formularz zawiera: imię i nazwisko (muszą być tożsame z podanymi w Zgłoszeniu) oraz adres e-mail, na który zostanie wysłana nagroda w formie elektronicznej (e-voucher i e-karta) lub adres pocztowy do wysyłki Nagrody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Po wypełnieniu Formularza zwycięzcy link staje się nieaktywny – Uczestnik nie ma ponownego dostępu do Formularza zwycięzcy. W przypadku, gdy Uczestnik nie spełni ww. warunków w powyższym terminie, link do Formularza zwycięzcy traci ważność, a Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 5. Na życzenie Uczestnika, Organizator może zaniechać wysyłki SMS, o której mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, a Uczestnik może podać wymagane dane do wydania nagrody podczas rozmowy telefonicznej.
 6. W przypadku, gdy weryfikowany Uczestnik, który dokonał zwycięskiego Zgłoszenia nie spełni warunków pkt 3-5 niniejszego paragrafu lub wszystkie trzy próby połączenia będą nieskuteczne, wówczas prawo do nagrody przechodzi kolejno na Uczestnika, którego Zgłoszenie zostało wylosowane jako rezerwowe. Prawo do nagrody będzie przechodziło zgodnie z kolejnością wylosowania Zgłoszeń rezerwowych, do czasu zakończenia listy Zgłoszeń rezerwowych. Procedura weryfikacyjna zakończy się najpóźniej dnia 20.06.2023 roku.

 

§8 Ogłoszenie wyników i sposób wydania Nagród

 1. Wyniki losowania w postaci: imienia, pierwszej litery nazwiska, czterech pierwszych cyfr numeru telefonu Uczestników, których Losy zostały wylosowane jako zwycięskie oraz rezerwowe zostaną ogłoszone na Stronie Loterii w dniu każdego losowania po jego zakończeniu. 
 2. Wyniki Loterii w postaci: imienia, pierwszej litery nazwiska, czterech pierwszych cyfr numeru telefonu Zwycięzców zostaną ogłoszone na Stronie Loterii po zakończeniu weryfikacji.
 3. Nagrody elektroniczne (e-vouchery i e-karty) zostaną wysłane na adresy e-mail podane podczas rozmowy telefonicznej najpóźniej w terminie do 20 dni kalendarzowych od daty losowania, którego dotyczą.  Nagrody zostaną wysłane na adresy Laureatów podane podczas rozmowy telefonicznej najpóźniej w terminie do 20 dni kalendarzowych od daty losowania, którego dotyczą.
 4. Nieodebrane Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
 5. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Zgodnie z art. 30. ust. 1. pkt 2) oraz art. 41. ust. 4. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2647),
 6. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury wynikającej z treści art. 20 Ustawy, przy czym, zaświadczenie o uzyskanej wygranej może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną lub po dniu, w którym nastąpiło wydanie Nagrody.

 

§9 Nadzór nad przeprowadzeniem Loterii

 1. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Komisja, działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora. W skład Komisji wchodzi przynajmniej jedna osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 Ustawy.
 2. Organizator gwarantuje, iż każdy ze sposobów przeprowadzenia przyznania Nagród w Loterii zapewnia pełną losowość, bezstronność i rzetelność ich przyznawania, a wygranie Nagrody zależy wyłącznie od przypadku.

 

§10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, jednak nie później niż do dnia 02.07.2023 roku, w formie papierowej, jak i wiadomością e-mail. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki, w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu, w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki, która wpłynęła na adres biura Organizatora: Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa lub data wpłynięcia wiadomości e-mail na skrzynkę e-mailową Organizatora: office@nofsza.pl.
 2. Reklamacje rozpatruje Komisja.
 3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20) pisemna lub złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry, jak również treść żądania. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 5 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 31.07.2023 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

 

§11 Roszczenia z tytułu Loterii

 1. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 2. Organizator informuje, że wyłącznie on ponosi wobec Uczestników odpowiedzialność z tytułu przeprowadzenia Loterii, urządzania jej zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem oraz przyznania i wydania Nagród.  
 3. Zgodnie z Ustawą Organizator posiada gwarancję bankową wypłaty Nagród do kwoty odpowiadającej wartości Nagród określonej w Regulaminie.

 

§12 Przetwarzanie danych osobowych

 1. W ramach Loterii przetwarzane są dane osobowe jej Uczestników oraz Zwycięzców.
 2. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka prywatności, stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§13 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Loterią będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 2. Materiały promocyjne mogą być opatrzone hasłem promocyjnym innym niż nazwa Loterii.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU LOTERII PROMOCYJNEJ „Profilaktyka 40 PLUS

 

 

Polityka prywatności

Obszar

Loterie

Temat

Loteria Promocyjna „Profilaktyka 40 PLUS

Interesariusze

Każdy Uczestnik Loterii

 1. Dostępność Polityki prywatności | Polityka prywatności udostępniamy w następujących miejscach:
  1. Strona internetowa Loterii „Profilaktyka 40 PLUS”: http://podajdalejzdrowie.pl/,  
  2. Regulamin Loterii „Profilaktyka 40 PLUS” – załącznik numer 2.
 2. RODO | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Kto wykorzystuje Państwa dane osobowe (współadministratorzy) | Współadministratorami Państwa danych osobowych są odpowiednio:
  1. Realizator: NEKK Sp. z o.o. – KRS: 0000332474;
  2. Fundator: Minister Zdrowia – naczelny organ władzy publicznej, odpowiedzialny za dział administracji rządowej „zdrowie publiczne”.
 4. Zasadnicza część uzgodnień pomiędzy współadministratorami | Ustaliliśmy następujące zasady współpracy oraz podział kompetencji i odpowiedzialności, związanych z ochroną Państwa danych osobowych w toku loterii:
  1. Współadministratorzy ściśle współpracują i wspierają się wzajemnie przy realizacji swoich własnych zadań dotyczących ochrony danych osobowych. Nasza współpraca obejmuje na przykład wymianę istotnych informacji oraz wzajemne konsultacje prawne i techniczne.
  2. Każdy ze współadministratorów samodzielnie odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa danych, które przetwarza u siebie.
  3. Nekk sp. z o.o. pośredniczy w przekazaniu danych uczestników loterii pomiędzy Ministrem Zdrowia a Nofsza sp. z o.o.
  4. Nekk sp. z o.o. odpowiada za wyłonienie organizatora Loterii oraz przygotowanie i wysyłkę nagród.
  5. Każdy ze współadministratorów na własną rękę odpowiada za obsługę swoich własnych naruszeń ochrony danych osobowych.
  6. Każdy ze współadministratorów ponosi indywidualną odpowiedzialność administracyjną i cywilną za swoje własne naruszenia.
  7. Organizator Loterii odpowiada za realizację obowiązków informacyjnych w imieniu wszystkich współadministratorów.
  8. Każdy Współadministrator samodzielnie obsługuje Państwa uprawnienia wynikające z przepisów RODO (np. prawo dostępu do danych).
  9. Macie Państwo prawo kontaktować się z dowolnie wybranym współadministratorem. Jeżeli nie będziemy mogli rozpoznać sprawy, poinformujemy Państwa o tym i przekażemy Państwa zgłoszenie do rozwiązania właściwemu Współadministratorowi.
 5. Zasady kontaktu | Poniżej informujemy jakimi drogami komunikacji możecie Państwo nawiązać z nami kontakt:
  1. Nekk sp. z o.o. – możecie Państwo skontaktować się z nami osobiście, listem poleconym, za pomocą poczty e-mail.
  2. Minister Zdrowia – możecie Państwo skontaktować się z nami osobiście, listem poleconym, za pomocą poczty e-mail oraz elektronicznej skrzynki podawczej. Do kontaktu za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej potrzebujecie Państwo aktywnego Profilu Zaufanego.
 6. Nasze dane kontaktowe | Poniżej przedstawiamy dane umożliwiające nawiązanie kontaktu z poszczególnymi współadministratorami:
  1.  Nekk sp. z o.o. - 60-129 Poznań, ul. Sielska 8.
  2. Minister Zdrowia - 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, e-mail: kancelaria@mz.gov.pl; ESP: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP.
 7. Pomoc inspektorów ochrony danych | Inspektor ochrony danych to niezależny specjalista w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych. Zapewnia Państwu pomoc w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Przykładowo: inspektor może udzielić wyjaśnień, wsparcia w realizacji przysługujących Państwu uprawnień oraz przyjąć zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych. Kontakt z naszymi inspektorami ochrony danych:
  1. Nekk sp. z o.o. – iod@neuca.pl;
  2. Minister Zdrowia iod@mz.gov.pl.
 8. Zadania Realizatora i podstawy prawne | Poniżej prezentujemy cele, które osiągamy z tytułu organizacji loterii. Prezentujemy również informację o podstawach prawnych, umożliwiających korzystanie z Państwa danych osobowych:

  Obszary naszej działalności

  Nasze zadania

  Przesłanka legalizująca

  Podstawy prawne

  Loterie promocyjne

  1) Organizujemy Loterię Promocyjną „Profilaktyka 40 PLUS”. Wykorzystamy Państwa dane identyfikacyjne, kontaktowe, informacje o udziale w badaniach profilaktycznych oraz oświadczenia woli związane z uczestnictwem w loterii. Dane identyfikacyjne to imię, nazwisko oraz PESEL. Dane kontaktowe obejmują numer telefonu komórkowego.

  Na podstawie tych informacji: zarejestrujemy Państwa jako uczestników loterii; przeprowadzimy losowanie i wyłonimy zwycięzców; nawiążemy kontakt ze zwycięzcami: dokonamy weryfikacji tożsamości, poinformujemy o wygranej, pozyskamy dane do wysyłki nagród; dokonamy wysyłki nagród.

  Państwa zgoda – w zakresie obejmującym przystąpienie do loterii i uczestnictwo w loterii

  Uzasadniony interes prawny – w zakresie niezbędnym do weryfikacji

  • art. 6. ust. 1. lit. a) RODO;
  • art. 6. ust. 1. lit. f) RODO;
  • art. 9. ust. 2. lit a) RODO;
  • Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
  • art. 919-921 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  • Regulamin Loterii Promocyjnej „Profilaktyka 40 PLUS

  Zaświadczenia o wygranej

  2) Wydajemy zaświadczenia o wygranej w loterii – w przypadku, gdy zgłosicie Państwo takie żądanie. Wykorzystamy wówczas Państwa dane identyfikacyjne oraz informacje dot. uczestnictwa w Loterii i wysokości wygranej. Na ich podstawie przygotujemy zaświadczenie o wygranej, zgodnie z jednolitym wzorem, określonym przez Ministra Finansów.

  Każde zaświadczenie o wygranej musi zawierać dane identyfikacyjne w zakresie imienia i nazwiska Zwycięzcy, imienia jego ojca, daty i miejsca urodzenia, rodzaju, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numeru PESEL. Jeżeli Zwycięzca nie posiada numeru PESEL w treści zaświadczenia podaje się adres zamieszkania i obywatelstwo.

  Ponadto, w zaświadczeniu o wygranej umieszcza się informacje dotyczące nazwy gry hazardowej, w której Zwycięzca uzyskał nagrodę oraz datę i wysokość wygranej.

  Obowiązek prawny

  • art. 6. ust. 1. lit. c) RODO;
  • art. 20. Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych.

  Zaświadczenia o wygranej

  3) Prowadzimy ewidencję wydanych zaświadczeń o wygranej. Organizatorzy gier hazardowych mają obowiązek prowadzić listę wszystkich wydanych zaświadczeń.

  W ewidencji mamy obowiązek umieścić następujące informacje o zwycięzcy: liczbę porządkową wpisu do ewidencji zaświadczeń; serię i numer druku zaświadczenia; datę wystawienia lub anulowania zaświadczenia; imię i nazwisko uczestnika gry hazardowej; numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – adres zamieszkania i obywatelstwa uczestnika gry hazardowej; informację o rodzaju gry hazardowej oraz wartości wygranej.

  Obowiązek prawny

  • art. 6. ust. 1. lit. c) RODO;
  • art. 20. Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych.

  Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

  4) Prowadzimy rachunkowość oraz wykonujemy zadania z zakresu sprawozdawczości finansowej. Do realizacji tego celu potrzebne są dane identyfikacyjne, rozliczeniowe oraz kontaktowe, umieszczane na dowodach księgowych. Wykorzystujemy te informacje do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych.

  Obowiązek prawny

  • art. 6 ust. 1. lit. c) RODO;
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • Polityka rachunkowości.

  Roszczenia

  5) Rozpatrujemy roszczenia związane z przebiegiem loterii. Wykorzystamy Państwa dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz informacje dotyczące uczestnictwa w loterii do analizy przedstawionych żądań.

  Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe posłużą nam dodatkowo do nawiązywania połączeń telefonicznych oraz prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszenia.

  Prawidłowo zgłoszone roszczenie musi zawierać dane identyfikacyjne w zakresie imienia i nazwiska oraz dane kontaktowe obejmujące adres zamieszkania. Zgłoszenia reklamacyjne dokonane za pomocą środków komunikacji elektronicznej muszą zawierać także adres elektroniczny do komunikacji. Środkiem komunikacji elektronicznej jest np. poczta e-mail.

  Uzasadniony interes prawny

  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  • art. 21. Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych.
 9. Zadania Fundatora i podstawy prawne | Poniżej prezentujemy cele, które osiągamy z tytułu ufundowania loterii. Prezentujemy również informację o podstawach prawnych, umożliwiających korzystanie z Państwa danych osobowych:

  Obszary naszej działalności

  Nasze zadania

  Rodzaj podstawy prawnej

  Podstawy prawne

  Zdrowie publiczne

  1) Realizujemy zadania publiczne z zakresu zdrowia publicznego. Prowadzimy program „Profilaktyka 40 PLUS”. Oceniamy sprawność organizacyjną oraz poziom efektywności diagnostyki profilaktycznej, realizowanej dla osób po 40. roku życia. Chcemy w ten sposób uchronić je przed chorobami, które statystycznie najbardziej zagrażają ich zdrowiu i życiu. Zamierzamy to osiągnąć poprzez sfinansowanie loterii, dzięki której pozyskamy niezbędne dane statystyczne.

  Interes publiczny

  • art. 6. ust. 1. lit. e) RODO;
  • art. 9. ust. 2) lit. g) RODO;
  • art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS

  Narodowy zasób archiwalny

  2) Realizujemy zadania archiwalne w interesie publicznym. Organizujemy obieg dokumentów i wykonujemy czynności kancelaryjne zgodnie z przepisami kancelaryjnymi oraz archiwalnymi:

  • Przyjmujemy, rozdzielamy i doręczamy pisma.
  • Rejestrujemy, znakujemy i załatwiamy sprawy.
  • Podpisujemy i wysyłamy pisma.
  • Przechowujemy akta spraw bieżących i załatwionych.

  Interes publiczny

  • art. 6. ust. 1. lit. e) RODO;
  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
  • Jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Zdrowia.
 10. Odbiorcy danych | Poniżej informujemy komu możemy przekazać Państwa dane osobowe w związku z organizacją loterii.

  Odbiorcy

  Dlaczego przekazujemy dane osobowe

  Organizator loterii

  Udostępnimy Państwa dane osobowe podmiotowi, który wyznaczyliśmy do realizacji Loterii zgodnie z przepisami o grach hazardowych.

  Centrum e-Zdrowia

  Centrum e-Zdrowia jest naszym podmiotem przetwarzającym. Oznacza to, że na nasze polecenie i w naszym imieniu gromadzi oraz udostępnia nam Państwa dane osobowe do celów organizacji loterii.

  PZU Zdrowie S.A.

  PZU Zdrowie S.A. jest naszym podmiotem przetwarzającym. Na nasze polecenie oraz w naszym imieniu obsługuje dedykowaną infolinię, poświęconą Loterii „Profilaktyka 40 PLUS”.

  Operatorzy pocztowi

  Operatorzy pocztowi zajmują się doręczaniem przesyłek pocztowych – np. listów i paczek. Udostępniamy Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe, jeżeli istnieje potrzeba, aby prowadzić korespondencję drogą tradycyjną. Zazwyczaj następuje to w przypadku przesłania nagród pocztą albo rozpatrywania roszczeń dotyczących przebiegu loterii, które zostały wniesione pisemnie. Przekazanie danych odbywa się poprzez zaadresowanie przesyłki pocztowej – umożliwia to dostarczenie przesyłki do adresata. Operatorami pocztowymi są np. Poczta Polska oraz InPost.

  Kancelarie adwokackie, radcowskie i doradztwa prawnego, które zapewniają nam pomoc prawną

  Możemy zwrócić się z prośbą o wydanie opinii w indywidualnej sprawie Uczestnika Loterii do współpracującej z nami kancelarii prawnej. Dotyczy to sytuacji, w której mamy wątpliwości w jaki sposób rozpatrzeć składane przez Państwa zgłoszenia. Opinia prawników pozwoli nam wówczas ustalić prawidłowy sposób postępowania w Państwa indywidualnej sprawie. Umożliwia nam to załatwianie Państwa spraw zgodnie z literą prawa.

  Zewnętrzne biura rachunkowe

  Powierzyliśmy prowadzenie księgowości zewnętrznemu, wyspecjalizowanemu przedsiębiorcy. Prowadzenie rachunkowości wymaga, aby nasze biuro rachunkowe otrzymywało na bieżąco dokumenty księgowe – np. potwierdzenia przelewów.

  Naczelnicy urzędów celno-skarbowych

  Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia ewidencji wydanych zaświadczeń o wygranej. Zawiera ona dane osobowe Zwycięzców organizowanych przez nas loterii. Musimy dokonać poświadczenia ewidencji poprzez jej udostępnienie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

 11. Okres przechowywania danych osobowych | Poniżej prezentujemy informacje o tym jak długo będziemy w posiadaniu Państwa danych osobowych:

  Współadministrator

  Czyje dane przechowujemy

  Okres przechowywania

  Jak ustaliliśmy okres przechowywania

  Nekk sp. z o.o.

  Wszyscy uczestnicy loterii

  Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres 5 lat. Okres naliczamy począwszy od 1. stycznia 2023 r.

  Okres przechowywania wskazują przepisy umowy zawartej z Ministrem Zdrowia.

  Nekk sp. z o.o.

  Zwycięzcy, którzy wyrazili zgodę na korzystanie z wizerunku

  Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres obowiązywania zgody. Zgoda obowiązuje od momentu jej wyrażenia do momentu jej odwołania.

  Okres przechowywania wynika z treści udzielonej przez Państwa zgody.

  Minister Zdrowia

  Wszyscy uczestnicy loterii

  Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres wskazany w naszym Jednolitym rzeczowym wykazie akt.

  Okres przechowywania ustalamy w oparciu o tabelę zamieszczoną w Jednolitym rzeczowym wykazie akt.

  Minister Zdrowia

  Zwycięzcy, którzy wyrazili zgodę na korzystanie z wizerunku

  Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres obowiązywania zgody. Zgoda obowiązuje od momentu jej wyrażenia do momentu jej odwołania.

  Okres przechowywania wynika z treści udzielonej przez Państwa zgody.

  Nekk sp. z o.o.

  Zwycięzcy – w celu wysyłki nagród

  Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres trwania Loterii. Po zakończeniu Loterii przechowujemy je dodatkowo przez okres przedawnienia roszczeń z gier hazardowych. Okres przedawnienia wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.

  Okres przechowywania wynika z art. 21. Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 12. Państwa uprawnienia | W związku z tym, że wykorzystujemy Państwa dane osobowe, przysługują Państwu określone uprawnienia. Poniżej prezentujemy listę uprawnień mających zastosowanie w ramach Serwisu Informacyjnego. Opisujemy również na czym one polegają oraz kiedy i w jaki sposób możecie Państwo z nich skorzystać.

  Uprawnienia

  Na czym polegają

  Jak skorzystać

  Prawo dostępu do danych

  Możecie Państwo dowiedzieć się czy dysponujemy Waszymi danymi osobowymi, jakie są to dane oraz w jaki sposób posługujemy się nimi. Możecie Państwo także uzyskać kopię swoich danych osobowych.

  Nie możemy wydać Państwu kopii danych jeżeli miałoby to skutkować naruszeniem praw i wolności innych. W takiej sytuacji odmówimy Państwu realizacji uprawnienia.

  Dostępu do danych udzielamy poprzez przekazanie raportu informacyjnego. Realizując prawo dostępu do danych nie przekażemy Państwu kopii zgromadzonej dokumentacji.

  1) Złóż podanie. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 6.

  2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko.

  3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.

  4) Określ swoje żądanie. W treści podania napisz, że składasz wniosek o dostęp do swoich danych osobowych.

  Prawo do sprostowania danych

  Możesz poprawić nieprawidłowe informacje na swój temat. Możesz zaktualizować nieaktualne. Możesz uzupełnić brakujące.

  Przed dokonaniem sprostowania będziemy sprawdzać prawdziwość i poprawność podawanych przez Państwa danych osobowych. W tym celu poprosimy o okazanie odpowiedniego dokumentu lub wykonanie wskazanej czynności.

  1) Złóż podanie. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 6.

  2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko.

  3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.

  4) Określ swoje żądanie. W treści podania napisz, że składasz wniosek o sprostowanie swoich danych osobowych.

  5) Wskaż dokładnie które informacje na swój temat uznajesz za błędne lub nieaktualne albo wskaż brakujące informacje.

  Prawo do usunięcia danych

  Możesz poprosić nas o skasowanie Twoich danych osobowych.

  Prawo do usunięcia danych przysługuje wyłącznie, gdy:

  1) Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne do osiągnięcia naszych celów albo

  2) wnieśliście Państwo sprzeciw, który okazał się być słuszny albo

  3) okaże się, że Państwa dane osobowe wykorzystujemy niezgodnie z prawem albo

  4) w konkretnym przypadku spoczywa na nas prawny obowiązek usunięcia Państwa danych osobowych.

  Odmówimy Państwu prawa do usunięcia danych, gdy:

  1) Państwa dane osobowe będą nam niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego albo

  2) Państwa dane osobowe będą nam niezbędne do realizacji zadań w interesie publicznym – np. związanych ze zdrowiem publicznym, bądź archiwalnych albo

  3) Państwa dane osobowe będą nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  1) Złóż podanie. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 6.

  2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko.

  3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.

  4) Wskaż dokładnie zakres danych osobowych, które mają zostać usunięte. Mogą to być poszczególne informacje albo wszystkie dane osobowe, zgromadzone w związku z zawartą umową.

  5) Uzasadnij swoje stanowisko. Pomoże nam to prawidłowo ocenić Twoje żądanie.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Po ograniczeniu przetwarzania Państwa danych osobowych możemy je nadal wykorzystywać wyłącznie w następujących celach:

  1) przechowywania;

  2) ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony roszczeń;

  3) ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

  Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane osobowe do realizacji jakichkolwiek innych celów będziemy musieli uzyskać Państwa zgodę.

  Możecie Państwo skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania z uwagi na co najmniej jedną z poniższych okoliczności:

  1) kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – ograniczymy przetwarzanie na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość Państwa danych albo

  2) okaże się, że Państwa dane osobowe wykorzystujemy niezgodnie z prawem lecz sprzeciwiacie się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania albo

  3) nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do osiągnięcia naszych celów, ale są one niezbędne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  4) wnieśliście Państwo sprzeciw – ograniczymy przetwarzanie do czasu ustalenia jego zasadności.

  1) Złóż podanie. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 6.

  2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko.

  3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.

  4) Określ swoje żądanie. Napisz, że żądasz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

  5) Uzasadnij swoje stanowisko. Pomoże nam to prawidłowo ocenić Twoje żądanie. Okoliczności uzasadniające ograniczenie przetwarzania znajdziesz obok, po lewej.

  Prawo do sprzeciwu

  Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, gdy wykorzystujemy dane osobowe do:

  1) realizacji zadań w interesie publicznym albo

  2) realizacji celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów prawnych.

  Z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym momencie. Uznanie sprzeciwu skutkuje usunięciem danych osobowych, wykorzystywanych w danej sprawie. Sprzeciw uwzględnimy tylko w wyjątkowych przypadkach, z uwagi na Państwa szczególną sytuację.

  Możemy odrzucić sprzeciw wykazując ważne, prawnie uzasadnione podstawy do korzystania z Państwa danych osobowych. Prawnie uzasadnione podstawy muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

  Możemy również odrzucić Państwa sprzeciw, gdy wykażemy podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Proszę uzasadnić sprzeciw, aby zwiększyć szanse na jego uwzględnienie. Uzasadniając sprzeciw proszę dokładnie opisać na czym polega szczególny charakter sytuacji, w której się Państwo znajdujecie. Proszę wyjaśnić czym negatywnie odróżnia się Państwa sytuacja od sytuacji innych osób, których dane wykorzystujemy w tych samych celach.

  1) Złóż podanie. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 6.

  2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko.

  3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.

  4) Wskaż dokładnie którym celom przetwarzania danych osobowych się sprzeciwiasz.

  5) Uzasadnij swoje stanowisko, aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu. Opisz na czym polega szczególny charakter sytuacji, w której się znajdujesz.

  Prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Możecie Państwo powiadomić organ nadzorujący przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych o naruszeniu prawa. Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Skontaktuj się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

 13. Czy podanie danych osobowych jest konieczne | Poniżej znajdziecie Państwo informację czy jesteście zobowiązani do podania swoich danych osobowych oraz jakie mogą być konsekwencje odmowy.

  Czyje dane wykorzystujemy

  Czy podanie danych jest konieczne

  Konsekwencje niepodania danych

  Wszyscy uczestnicy loterii

  Podajecie Państwo swoje dane dobrowolnie

  Nie będziecie Państwo mogli wziąć udziału w Loterii.

  Zwycięzcy wyrażający zgodę na korzystanie z wizerunku

  Podajecie Państwo swoje dane dobrowolnie

  Odmowa nie wywołuje dla Państwa żadnych konsekwencji

 14. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji | Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Wszelkie dotyczące Państwa decyzje podejmują ludzie – pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie spraw opisanych w Polityce prywatności. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji polega na prawomocnym rozstrzyganiu spraw przez algorytm sztucznej inteligencji.
 15. Profilowanie | Nie dokonujemy profilowania. Profilowanie to forma automatycznego wykorzystywania danych osobowych do oceny wybranych cech człowieka na podstawie zgromadzonych o nim informacji.