Starszy pan oparty o chodzik w asyscie pielęgniarki

Usługi opiekuńcze – pomoc społeczna

Ośrodki pomocy społecznej oferują wiele rodzajów usług dla osób i rodzin potrzebujących stałej lub jednorazowej pomocy. Umożliwiają osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych

Jesteś osobą samotną, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga asysty innych osób? Jeśli tak, to możesz skorzystać ze wsparcia. Przysługuje Ci prawo do pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Wniosek w tej sprawie trzeba złożyć do właściwego ośrodka pomocy społecznej, który działa przy urzędzie miasta lub gminy.

Co w ramach usług opiekuńczych

W ramach usług opiekuńczych można liczyć głównie na następującą pomoc:

  • zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych – sprzątanie, pranie, zakupy, przygotowanie posiłków
  • opiekę higieniczną – mycie
  • pielęgnację zleconą przez lekarza – zależną od jego oceny stanu zdrowia
  • zapewnienie kontaktów z otoczeniem – rozmowę.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do potrzeb wynikających ze schorzeń lub niepełnosprawności podopiecznych. Świadczą je osoby ze fachowym przygotowaniem zawodowym.

Kiedy do DPS-u

Osobie, która wymaga całodobowej opieki i nie może samodzielnie funkcjonować, a na dodatek nie ma zapewnionej niezbędnej pomocy, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej (DPS). Chorego wymagającego tej formy wsparcia kieruje się do DPS-u odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania. Wniosek w tej sprawie składa się do ośrodka pomocy społecznej, który działa przy urzędzie gminy lub miasta.

Ile kosztuje pobyt w DPS-ie

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny i nie może przekroczyć 70% dochodu własnego mieszkańca. Ewentualne dodatkowe koszty pobytu ponosi w kolejności:

  • rodzina
  • gmina, z której osoba została skierowana do DPS.

Jakie jeszcze istnieje wsparcie

W zakresie całodobowej opieki instytucjonalnej dla osób przewlekle chorych, w podeszłym wieku lub niepełnosprawnych i wymagających pomocy funkcjonują dodatkowo:

  • rodzinne domy pomocy
  • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzone w ramach działalności gospodarczej (domy opieki).

Więcej o formach udzielanej pomocy znajdziesz w materiałach przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Publikacje dotyczące zdrowia seniorów