Zwrot kosztów za leczenie

Możesz ubiegać się w NFZ o zwrot kosztów zapłaconych za leczenie za granicą. NFZ nie zwróci Ci jednak tych kosztów, które pokrywają pacjenci w danym kraju

Kiedy możesz się ubiegać o zwrot kosztów

Możesz ubiegać się o zwrot kosztów, jeśli:

 • masz prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ w Polsce
 • leczenie przeprowadzono w jednym z państw UE lub EFTA w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej
 • masz opłacone rachunki wystawione przez zagranicznego świadczeniodawcę
 • leczenie było niezbędne i nieplanowane albo planowane, ale za zgodą NFZ
 • nie masz zwrotu za leczenie z prywatnej polisy ubezpieczeniowej
 • złożysz wniosek o zwrot kosztów leczenia wraz z załącznikami.

Czy otrzymasz zwrot wszystkich kosztów

W większości państw UE i EFTA jest obowiązek współpłacenia za leczenie (tzw. udział własny pacjenta). Jeśli leczysz się w takim państwie, jesteś traktowany tak samo jak jego obywatele, więc również ponosisz te koszty. NFZ ich nie zwraca. NFZ nie zwraca też kosztów leczenia w placówkach prywatnych ani leczenia, które nie jest gwarantowane w danym państwie (czyli jego koszty nie są pokrywane w ramach powszechnego ubezpieczenia).

Gdzie ubiegać się o zwrot kosztów

O zwrot możesz się ubiegać:

 • w państwie, w którym byłeś leczony – jest to możliwe w takich państwach, jak Belgia, Francja czy Szwajcaria
 • w Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim NFZ.

Jak złożyć wniosek o zwrot kosztów

 • Wypełnij i podpisz Wniosek o refundację poniesionych kosztów leczenia w innym państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.
  Pobierz wniosek.
 • Do wniosku dołącz:
  • oryginały rachunków lub faktur związanych z Twoim leczeniem
  • potwierdzenie ich zapłaty
  • kopie recept
  • inne dokumenty wystawione w związku z Twoim leczeniem.
 • Wyślij wniosek wraz załącznikami na adres CUW w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim NFZ
  CUW w Gorzowie Wielkopolskim – Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
  ul. Pionierów 8
  66-400 Gorzów Wielkopolski
  Wniosek przesłany na adres centrali lub innego oddziału wojewódzkiego NFZ prześlemy do wskazanego CUW, co może wydłużyć proces rozpatrywania wniosku.
 • Informacje na temat statusu Twojego wniosku uzyskasz:

Twoje rachunki może opłacić dowolna osoba – nie musisz tego robić sam. Istotne jest to, aby w informacji o płatności było wyraźnie oznaczone, że dotyczy ona kosztów Twojego leczenia.

Jak złożyć wniosek o zwrot kosztów leczenia prywatnego

Nie możesz skorzystać z prawa do zwrotu kosztów za leczenie na podstawie przepisów unijnych, jeśli za granicą:

 • leczenie przeprowadzono w prywatnej placówce lub u prywatnego lekarza
 • leczenie przeprowadzono w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej, ale nie zostało uznane za niezbędne.

Możesz jednak starać się o zwrot kosztów takiego leczenia na podstawie przepisów krajowych, jeśli spełnisz wymagania określone w ustawie. Są to np.:

 • złożenie wniosku o zwrot przed upływem 6 miesięcy od wystawienia rachunku
 • dołączenie do wniosku skierowania czy recepty.

Wysokość zwrotu zostanie ustalona według stawek obowiązujących w Polsce. NFZ zwraca koszt tylko tych świadczeń, które w Polsce są świadczeniami gwarantowanymi.

W tym przypadku wniosek składaj w swoim oddziale NFZ. CUW w lubuskim Oddziale obsługuje tylko wnioski o zwrot kosztów na podstawie przepisów unijnych.

Jak przebiega proces zwrotu kosztów

Proces ustalania kwoty zwrotu opiera się na wymianie informacji pomiędzy CUW w Lubuskim OW NFZ a instytucją ubezpieczeniową państwa, w którym się leczyłeś. Korespondencja między tymi instytucjami odbywa się na specjalnych dokumentach: E126 (dokument papierowy) lub S067 (dokument elektroniczny).

Etapy procesu:

 1. Na podstawie Twojego wniosku NFZ sprawdza Twoje prawo do świadczeń w momencie leczenia oraz czy są wymagane dokumenty (np. rachunki i potwierdzenia ich zapłaty).
 2. Jeśli tak – NFZ uruchamia procedurę unijną, by ustalić kwotę zwrotu. Opisujemy ją w kolejnych punktach. Jeśli nie – wysyła Ci informację o odmowie zwrotu kosztów leczenia.
 3. NFZ wysyła do instytucji ubezpieczeniowej państwa, w którym przeprowadzono leczenie, prośbę o określenie przysługującej Ci kwoty zwrotu. Robi to na dokumencie E126 lub S067 i załącza do niego rachunki i dowody zapłaty lub ich skany (przy dokumencie elektronicznym).
 4. Instytucja ta ustala kwotę zwrotu i wpisuje ją w dokument E126 lub S068 (w zależności od tego, który z nich otrzymała), a następnie odsyła go do NFZ.
 5. Czas rozpatrzenia wniosku przez instytucję zagraniczną jest od NFZ niezależny. NFZ wysyła ponaglenie, jeśli nie otrzyma odpowiedzi w ciągu 4 miesięcy.
 6. NFZ przelicza kwotę zwrotu na polską walutę.
 7. Otrzymujesz zwrot za leczenie tam, gdzie wskazałeś we wniosku: na rachunek bankowy lub przelewem pocztowym na adres.

Kwotę zwrotu ustala instytucja ubezpieczeniowa państwa, w którym przeprowadzono leczenie. Jeśli nie dołączysz wymaganych dokumentów, odmówi ona ustalenia kwoty do zwrotu. Wówczas NFZ nie zwróci Ci kosztów leczenia.