ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU LOTERII PROMOCYJNEJ „Profilaktyka 40 PLUS”

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU LOTERII PROMOCYJNEJ „Profilaktyka 40 PLUS

 

 

Polityka prywatności

Obszar

Loterie

Temat

Loteria Promocyjna „Profilaktyka 40 PLUS

Interesariusze

Każdy Uczestnik Loterii

 1. Dostępność Polityki prywatności | Polityka prywatności udostępniamy w następujących miejscach:
  1. Strona internetowa Loterii „Profilaktyka 40 PLUS”: http://podajdalejzdrowie.pl/,  
  2. Regulamin Loterii „Profilaktyka 40 PLUS” – załącznik numer 2.
 2. RODO | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Kto wykorzystuje Państwa dane osobowe (współadministratorzy) | Współadministratorami Państwa danych osobowych są odpowiednio:
  1. Realizator: NEKK Sp. z o.o. – KRS: 0000332474;
  2. Fundator: Minister Zdrowia – naczelny organ władzy publicznej, odpowiedzialny za dział administracji rządowej „zdrowie publiczne”.
 4. Zasadnicza część uzgodnień pomiędzy współadministratorami | Ustaliliśmy następujące zasady współpracy oraz podział kompetencji i odpowiedzialności, związanych z ochroną Państwa danych osobowych w toku loterii:
  1. Współadministratorzy ściśle współpracują i wspierają się wzajemnie przy realizacji swoich własnych zadań dotyczących ochrony danych osobowych. Nasza współpraca obejmuje na przykład wymianę istotnych informacji oraz wzajemne konsultacje prawne i techniczne.
  2. Każdy ze współadministratorów samodzielnie odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa danych, które przetwarza u siebie.
  3. Nekk sp. z o.o. pośredniczy w przekazaniu danych uczestników loterii pomiędzy Ministrem Zdrowia a Nofsza sp. z o.o.
  4. Nekk sp. z o.o. odpowiada za wyłonienie organizatora Loterii oraz przygotowanie i wysyłkę nagród.
  5. Każdy ze współadministratorów na własną rękę odpowiada za obsługę swoich własnych naruszeń ochrony danych osobowych.
  6. Każdy ze współadministratorów ponosi indywidualną odpowiedzialność administracyjną i cywilną za swoje własne naruszenia.
  7. Organizator Loterii odpowiada za realizację obowiązków informacyjnych w imieniu wszystkich współadministratorów.
  8. Każdy Współadministrator samodzielnie obsługuje Państwa uprawnienia wynikające z przepisów RODO (np. prawo dostępu do danych).
  9. Macie Państwo prawo kontaktować się z dowolnie wybranym współadministratorem. Jeżeli nie będziemy mogli rozpoznać sprawy, poinformujemy Państwa o tym i przekażemy Państwa zgłoszenie do rozwiązania właściwemu Współadministratorowi.
 5. Zasady kontaktu | Poniżej informujemy jakimi drogami komunikacji możecie Państwo nawiązać z nami kontakt:
  1. Nekk sp. z o.o. – możecie Państwo skontaktować się z nami osobiście, listem poleconym, za pomocą poczty e-mail.
  2. Minister Zdrowia – możecie Państwo skontaktować się z nami osobiście, listem poleconym, za pomocą poczty e-mail oraz elektronicznej skrzynki podawczej. Do kontaktu za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej potrzebujecie Państwo aktywnego Profilu Zaufanego.
 6. Nasze dane kontaktowe | Poniżej przedstawiamy dane umożliwiające nawiązanie kontaktu z poszczególnymi współadministratorami:
  1.  Nekk sp. z o.o. - 60-129 Poznań, ul. Sielska 8.
  2. Minister Zdrowia - 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, e-mail: kancelaria@mz.gov.pl; ESP: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP.
 7. Pomoc inspektorów ochrony danych | Inspektor ochrony danych to niezależny specjalista w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych. Zapewnia Państwu pomoc w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Przykładowo: inspektor może udzielić wyjaśnień, wsparcia w realizacji przysługujących Państwu uprawnień oraz przyjąć zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych. Kontakt z naszymi inspektorami ochrony danych:
  1. Nekk sp. z o.o. – iod@neuca.pl;
  2. Minister Zdrowia iod@mz.gov.pl.
 8. Zadania Realizatora i podstawy prawne | Poniżej prezentujemy cele, które osiągamy z tytułu organizacji loterii. Prezentujemy również informację o podstawach prawnych, umożliwiających korzystanie z Państwa danych osobowych:

  Obszary naszej działalności

  Nasze zadania

  Przesłanka legalizująca

  Podstawy prawne

  Loterie promocyjne

  1) Organizujemy Loterię Promocyjną „Profilaktyka 40 PLUS”. Wykorzystamy Państwa dane identyfikacyjne, kontaktowe, informacje o udziale w badaniach profilaktycznych oraz oświadczenia woli związane z uczestnictwem w loterii. Dane identyfikacyjne to imię, nazwisko oraz PESEL. Dane kontaktowe obejmują numer telefonu komórkowego.

  Na podstawie tych informacji: zarejestrujemy Państwa jako uczestników loterii; przeprowadzimy losowanie i wyłonimy zwycięzców; nawiążemy kontakt ze zwycięzcami: dokonamy weryfikacji tożsamości, poinformujemy o wygranej, pozyskamy dane do wysyłki nagród; dokonamy wysyłki nagród.

  Państwa zgoda – w zakresie obejmującym przystąpienie do loterii i uczestnictwo w loterii

  Uzasadniony interes prawny – w zakresie niezbędnym do weryfikacji

  • art. 6. ust. 1. lit. a) RODO;
  • art. 6. ust. 1. lit. f) RODO;
  • art. 9. ust. 2. lit a) RODO;
  • Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
  • art. 919-921 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  • Regulamin Loterii Promocyjnej „Profilaktyka 40 PLUS

  Zaświadczenia o wygranej

  2) Wydajemy zaświadczenia o wygranej w loterii – w przypadku, gdy zgłosicie Państwo takie żądanie. Wykorzystamy wówczas Państwa dane identyfikacyjne oraz informacje dot. uczestnictwa w Loterii i wysokości wygranej. Na ich podstawie przygotujemy zaświadczenie o wygranej, zgodnie z jednolitym wzorem, określonym przez Ministra Finansów.

  Każde zaświadczenie o wygranej musi zawierać dane identyfikacyjne w zakresie imienia i nazwiska Zwycięzcy, imienia jego ojca, daty i miejsca urodzenia, rodzaju, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numeru PESEL. Jeżeli Zwycięzca nie posiada numeru PESEL w treści zaświadczenia podaje się adres zamieszkania i obywatelstwo.

  Ponadto, w zaświadczeniu o wygranej umieszcza się informacje dotyczące nazwy gry hazardowej, w której Zwycięzca uzyskał nagrodę oraz datę i wysokość wygranej.

  Obowiązek prawny

  • art. 6. ust. 1. lit. c) RODO;
  • art. 20. Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych.

  Zaświadczenia o wygranej

  3) Prowadzimy ewidencję wydanych zaświadczeń o wygranej. Organizatorzy gier hazardowych mają obowiązek prowadzić listę wszystkich wydanych zaświadczeń.

  W ewidencji mamy obowiązek umieścić następujące informacje o zwycięzcy: liczbę porządkową wpisu do ewidencji zaświadczeń; serię i numer druku zaświadczenia; datę wystawienia lub anulowania zaświadczenia; imię i nazwisko uczestnika gry hazardowej; numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – adres zamieszkania i obywatelstwa uczestnika gry hazardowej; informację o rodzaju gry hazardowej oraz wartości wygranej.

  Obowiązek prawny

  • art. 6. ust. 1. lit. c) RODO;
  • art. 20. Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych.

  Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

  4) Prowadzimy rachunkowość oraz wykonujemy zadania z zakresu sprawozdawczości finansowej. Do realizacji tego celu potrzebne są dane identyfikacyjne, rozliczeniowe oraz kontaktowe, umieszczane na dowodach księgowych. Wykorzystujemy te informacje do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych.

  Obowiązek prawny

  • art. 6 ust. 1. lit. c) RODO;
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • Polityka rachunkowości.

  Roszczenia

  5) Rozpatrujemy roszczenia związane z przebiegiem loterii. Wykorzystamy Państwa dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz informacje dotyczące uczestnictwa w loterii do analizy przedstawionych żądań.

  Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe posłużą nam dodatkowo do nawiązywania połączeń telefonicznych oraz prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszenia.

  Prawidłowo zgłoszone roszczenie musi zawierać dane identyfikacyjne w zakresie imienia i nazwiska oraz dane kontaktowe obejmujące adres zamieszkania. Zgłoszenia reklamacyjne dokonane za pomocą środków komunikacji elektronicznej muszą zawierać także adres elektroniczny do komunikacji. Środkiem komunikacji elektronicznej jest np. poczta e-mail.

  Uzasadniony interes prawny

  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  • art. 21. Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych.
 9. Zadania Fundatora i podstawy prawne | Poniżej prezentujemy cele, które osiągamy z tytułu ufundowania loterii. Prezentujemy również informację o podstawach prawnych, umożliwiających korzystanie z Państwa danych osobowych:

  Obszary naszej działalności

  Nasze zadania

  Rodzaj podstawy prawnej

  Podstawy prawne

  Zdrowie publiczne

  1) Realizujemy zadania publiczne z zakresu zdrowia publicznego. Prowadzimy program „Profilaktyka 40 PLUS”. Oceniamy sprawność organizacyjną oraz poziom efektywności diagnostyki profilaktycznej, realizowanej dla osób po 40. roku życia. Chcemy w ten sposób uchronić je przed chorobami, które statystycznie najbardziej zagrażają ich zdrowiu i życiu. Zamierzamy to osiągnąć poprzez sfinansowanie loterii, dzięki której pozyskamy niezbędne dane statystyczne.

  Interes publiczny

  • art. 6. ust. 1. lit. e) RODO;
  • art. 9. ust. 2) lit. g) RODO;
  • art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS

  Narodowy zasób archiwalny

  2) Realizujemy zadania archiwalne w interesie publicznym. Organizujemy obieg dokumentów i wykonujemy czynności kancelaryjne zgodnie z przepisami kancelaryjnymi oraz archiwalnymi:

  • Przyjmujemy, rozdzielamy i doręczamy pisma.
  • Rejestrujemy, znakujemy i załatwiamy sprawy.
  • Podpisujemy i wysyłamy pisma.
  • Przechowujemy akta spraw bieżących i załatwionych.

  Interes publiczny

  • art. 6. ust. 1. lit. e) RODO;
  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
  • Jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Zdrowia.
 10. Odbiorcy danych | Poniżej informujemy komu możemy przekazać Państwa dane osobowe w związku z organizacją loterii.

  Odbiorcy

  Dlaczego przekazujemy dane osobowe

  Organizator loterii

  Udostępnimy Państwa dane osobowe podmiotowi, który wyznaczyliśmy do realizacji Loterii zgodnie z przepisami o grach hazardowych.

  Centrum e-Zdrowia

  Centrum e-Zdrowia jest naszym podmiotem przetwarzającym. Oznacza to, że na nasze polecenie i w naszym imieniu gromadzi oraz udostępnia nam Państwa dane osobowe do celów organizacji loterii.

  PZU Zdrowie S.A.

  PZU Zdrowie S.A. jest naszym podmiotem przetwarzającym. Na nasze polecenie oraz w naszym imieniu obsługuje dedykowaną infolinię, poświęconą Loterii „Profilaktyka 40 PLUS”.

  Operatorzy pocztowi

  Operatorzy pocztowi zajmują się doręczaniem przesyłek pocztowych – np. listów i paczek. Udostępniamy Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe, jeżeli istnieje potrzeba, aby prowadzić korespondencję drogą tradycyjną. Zazwyczaj następuje to w przypadku przesłania nagród pocztą albo rozpatrywania roszczeń dotyczących przebiegu loterii, które zostały wniesione pisemnie. Przekazanie danych odbywa się poprzez zaadresowanie przesyłki pocztowej – umożliwia to dostarczenie przesyłki do adresata. Operatorami pocztowymi są np. Poczta Polska oraz InPost.

  Kancelarie adwokackie, radcowskie i doradztwa prawnego, które zapewniają nam pomoc prawną

  Możemy zwrócić się z prośbą o wydanie opinii w indywidualnej sprawie Uczestnika Loterii do współpracującej z nami kancelarii prawnej. Dotyczy to sytuacji, w której mamy wątpliwości w jaki sposób rozpatrzeć składane przez Państwa zgłoszenia. Opinia prawników pozwoli nam wówczas ustalić prawidłowy sposób postępowania w Państwa indywidualnej sprawie. Umożliwia nam to załatwianie Państwa spraw zgodnie z literą prawa.

  Zewnętrzne biura rachunkowe

  Powierzyliśmy prowadzenie księgowości zewnętrznemu, wyspecjalizowanemu przedsiębiorcy. Prowadzenie rachunkowości wymaga, aby nasze biuro rachunkowe otrzymywało na bieżąco dokumenty księgowe – np. potwierdzenia przelewów.

  Naczelnicy urzędów celno-skarbowych

  Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia ewidencji wydanych zaświadczeń o wygranej. Zawiera ona dane osobowe Zwycięzców organizowanych przez nas loterii. Musimy dokonać poświadczenia ewidencji poprzez jej udostępnienie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

 11. Okres przechowywania danych osobowych | Poniżej prezentujemy informacje o tym jak długo będziemy w posiadaniu Państwa danych osobowych:

  Współadministrator

  Czyje dane przechowujemy

  Okres przechowywania

  Jak ustaliliśmy okres przechowywania

  Nekk sp. z o.o.

  Wszyscy uczestnicy loterii

  Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres 5 lat. Okres naliczamy począwszy od 1. stycznia 2023 r.

  Okres przechowywania wskazują przepisy umowy zawartej z Ministrem Zdrowia.

  Nekk sp. z o.o.

  Zwycięzcy, którzy wyrazili zgodę na korzystanie z wizerunku

  Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres obowiązywania zgody. Zgoda obowiązuje od momentu jej wyrażenia do momentu jej odwołania.

  Okres przechowywania wynika z treści udzielonej przez Państwa zgody.

  Minister Zdrowia

  Wszyscy uczestnicy loterii

  Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres wskazany w naszym Jednolitym rzeczowym wykazie akt.

  Okres przechowywania ustalamy w oparciu o tabelę zamieszczoną w Jednolitym rzeczowym wykazie akt.

  Minister Zdrowia

  Zwycięzcy, którzy wyrazili zgodę na korzystanie z wizerunku

  Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres obowiązywania zgody. Zgoda obowiązuje od momentu jej wyrażenia do momentu jej odwołania.

  Okres przechowywania wynika z treści udzielonej przez Państwa zgody.

  Nekk sp. z o.o.

  Zwycięzcy – w celu wysyłki nagród

  Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres trwania Loterii. Po zakończeniu Loterii przechowujemy je dodatkowo przez okres przedawnienia roszczeń z gier hazardowych. Okres przedawnienia wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.

  Okres przechowywania wynika z art. 21. Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 12. Państwa uprawnienia | W związku z tym, że wykorzystujemy Państwa dane osobowe, przysługują Państwu określone uprawnienia. Poniżej prezentujemy listę uprawnień mających zastosowanie w ramach Serwisu Informacyjnego. Opisujemy również na czym one polegają oraz kiedy i w jaki sposób możecie Państwo z nich skorzystać.

  Uprawnienia

  Na czym polegają

  Jak skorzystać

  Prawo dostępu do danych

  Możecie Państwo dowiedzieć się czy dysponujemy Waszymi danymi osobowymi, jakie są to dane oraz w jaki sposób posługujemy się nimi. Możecie Państwo także uzyskać kopię swoich danych osobowych.

  Nie możemy wydać Państwu kopii danych jeżeli miałoby to skutkować naruszeniem praw i wolności innych. W takiej sytuacji odmówimy Państwu realizacji uprawnienia.

  Dostępu do danych udzielamy poprzez przekazanie raportu informacyjnego. Realizując prawo dostępu do danych nie przekażemy Państwu kopii zgromadzonej dokumentacji.

  1) Złóż podanie. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 6.

  2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko.

  3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.

  4) Określ swoje żądanie. W treści podania napisz, że składasz wniosek o dostęp do swoich danych osobowych.

  Prawo do sprostowania danych

  Możesz poprawić nieprawidłowe informacje na swój temat. Możesz zaktualizować nieaktualne. Możesz uzupełnić brakujące.

  Przed dokonaniem sprostowania będziemy sprawdzać prawdziwość i poprawność podawanych przez Państwa danych osobowych. W tym celu poprosimy o okazanie odpowiedniego dokumentu lub wykonanie wskazanej czynności.

  1) Złóż podanie. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 6.

  2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko.

  3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.

  4) Określ swoje żądanie. W treści podania napisz, że składasz wniosek o sprostowanie swoich danych osobowych.

  5) Wskaż dokładnie które informacje na swój temat uznajesz za błędne lub nieaktualne albo wskaż brakujące informacje.

  Prawo do usunięcia danych

  Możesz poprosić nas o skasowanie Twoich danych osobowych.

  Prawo do usunięcia danych przysługuje wyłącznie, gdy:

  1) Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne do osiągnięcia naszych celów albo

  2) wnieśliście Państwo sprzeciw, który okazał się być słuszny albo

  3) okaże się, że Państwa dane osobowe wykorzystujemy niezgodnie z prawem albo

  4) w konkretnym przypadku spoczywa na nas prawny obowiązek usunięcia Państwa danych osobowych.

  Odmówimy Państwu prawa do usunięcia danych, gdy:

  1) Państwa dane osobowe będą nam niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego albo

  2) Państwa dane osobowe będą nam niezbędne do realizacji zadań w interesie publicznym – np. związanych ze zdrowiem publicznym, bądź archiwalnych albo

  3) Państwa dane osobowe będą nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  1) Złóż podanie. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 6.

  2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko.

  3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.

  4) Wskaż dokładnie zakres danych osobowych, które mają zostać usunięte. Mogą to być poszczególne informacje albo wszystkie dane osobowe, zgromadzone w związku z zawartą umową.

  5) Uzasadnij swoje stanowisko. Pomoże nam to prawidłowo ocenić Twoje żądanie.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Po ograniczeniu przetwarzania Państwa danych osobowych możemy je nadal wykorzystywać wyłącznie w następujących celach:

  1) przechowywania;

  2) ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony roszczeń;

  3) ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

  Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane osobowe do realizacji jakichkolwiek innych celów będziemy musieli uzyskać Państwa zgodę.

  Możecie Państwo skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania z uwagi na co najmniej jedną z poniższych okoliczności:

  1) kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – ograniczymy przetwarzanie na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość Państwa danych albo

  2) okaże się, że Państwa dane osobowe wykorzystujemy niezgodnie z prawem lecz sprzeciwiacie się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania albo

  3) nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do osiągnięcia naszych celów, ale są one niezbędne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  4) wnieśliście Państwo sprzeciw – ograniczymy przetwarzanie do czasu ustalenia jego zasadności.

  1) Złóż podanie. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 6.

  2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko.

  3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.

  4) Określ swoje żądanie. Napisz, że żądasz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

  5) Uzasadnij swoje stanowisko. Pomoże nam to prawidłowo ocenić Twoje żądanie. Okoliczności uzasadniające ograniczenie przetwarzania znajdziesz obok, po lewej.

  Prawo do sprzeciwu

  Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, gdy wykorzystujemy dane osobowe do:

  1) realizacji zadań w interesie publicznym albo

  2) realizacji celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów prawnych.

  Z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym momencie. Uznanie sprzeciwu skutkuje usunięciem danych osobowych, wykorzystywanych w danej sprawie. Sprzeciw uwzględnimy tylko w wyjątkowych przypadkach, z uwagi na Państwa szczególną sytuację.

  Możemy odrzucić sprzeciw wykazując ważne, prawnie uzasadnione podstawy do korzystania z Państwa danych osobowych. Prawnie uzasadnione podstawy muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

  Możemy również odrzucić Państwa sprzeciw, gdy wykażemy podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Proszę uzasadnić sprzeciw, aby zwiększyć szanse na jego uwzględnienie. Uzasadniając sprzeciw proszę dokładnie opisać na czym polega szczególny charakter sytuacji, w której się Państwo znajdujecie. Proszę wyjaśnić czym negatywnie odróżnia się Państwa sytuacja od sytuacji innych osób, których dane wykorzystujemy w tych samych celach.

  1) Złóż podanie. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 6.

  2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko.

  3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.

  4) Wskaż dokładnie którym celom przetwarzania danych osobowych się sprzeciwiasz.

  5) Uzasadnij swoje stanowisko, aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu. Opisz na czym polega szczególny charakter sytuacji, w której się znajdujesz.

  Prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Możecie Państwo powiadomić organ nadzorujący przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych o naruszeniu prawa. Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Skontaktuj się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

 13. Czy podanie danych osobowych jest konieczne | Poniżej znajdziecie Państwo informację czy jesteście zobowiązani do podania swoich danych osobowych oraz jakie mogą być konsekwencje odmowy.

  Czyje dane wykorzystujemy

  Czy podanie danych jest konieczne

  Konsekwencje niepodania danych

  Wszyscy uczestnicy loterii

  Podajecie Państwo swoje dane dobrowolnie

  Nie będziecie Państwo mogli wziąć udziału w Loterii.

  Zwycięzcy wyrażający zgodę na korzystanie z wizerunku

  Podajecie Państwo swoje dane dobrowolnie

  Odmowa nie wywołuje dla Państwa żadnych konsekwencji

 14. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji | Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Wszelkie dotyczące Państwa decyzje podejmują ludzie – pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie spraw opisanych w Polityce prywatności. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji polega na prawomocnym rozstrzyganiu spraw przez algorytm sztucznej inteligencji.
 15. Profilowanie | Nie dokonujemy profilowania. Profilowanie to forma automatycznego wykorzystywania danych osobowych do oceny wybranych cech człowieka na podstawie zgromadzonych o nim informacji.