Przyjazna pielęgnierka uśmiecha się do starszej pani i trzyma jej rękę na plecach.

Jakie są obowiązki pielęgniarki?

Spotykamy ją w przychodni, szkole, szpitalu. Przyjdzie do nas do domu, gdy tego potrzebujemy. Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki piszemy, jakie ma obowiązki

Pielęgniarka kompleksowo zajmuje się pacjentami w zakresie opieki medycznej: podaje leki, robi zastrzyki, wykonuje proste zabiegi medyczne i zalecenia lekarskie. Pomaga pacjentom np. w zakresie higieny osobistej. Asystuje lekarzom podczas operacji. Jest w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, który często wymaga nie tylko pomocy i opieki medycznej, ale i życzliwej rozmowy. Udziela mu wyjaśnień, podnosi na duchu, udziela wskazówek dotyczących zmiany trybu życia na zdrowszy.

Pielęgniarka w pewnym zakresie może też:

 • samodzielnie diagnozować
 • wystawiać skierowania na badania diagnostyczne
 • dawać zalecenia co do terapii
 • wystawiać recepty na niektóre leki oraz zlecenia na zaopatrzenie w określone wyroby medyczne.

Jakie obowiązki ma pielęgniarka

Pielęgniarka musi:

 • wykonywać zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo i na podstawie aktualnej wiedzy medycznej
 • udzielać pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka mogłaby spowodować nagłe zagrożenie zdrowia
 • wykonywać zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej
 • informować pacjenta o jego prawach
 • informować pacjenta (lub jego przedstawiciela albo osobę wskazaną przez pacjenta) o jego stanie zdrowia, w zakresie koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej
 • zachowywać w tajemnicy informacje dotyczące pacjenta
 • prowadzić i udostępniać dokumentację medyczną, zgodnie z kompetencjami i uprawnieniami.

Pielęgniarka musi przestrzegać kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki. Może zostać pociągnięta do odpowiedzialności zawodowej, jeśli np. naruszy obowiązek:

 • udzielenia pomocy medycznej
 • respektowania praw pacjenta
 • prowadzenia dokumentacji medycznej.

O odpowiedzialności zawodowej orzekają autonomiczne sądy pielęgniarek i położnych.

Kto może zostać pielęgniarką

Pielęgniarką zostaje osoba, która ma:

 • świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej
 • prawo do wykonywania zawodu, przyznawane przez okręgową izbę pielęgniarek i położnych
 • pełną zdolność do czynności prawnych
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu
 • nienaganną postawę etyczną.

Zawód pielęgniarki wykonują także mężczyźni – pielęgniarze.

Gdzie pracuje pielęgniarka

Z pielęgniarką zetkniemy się w:

 • szpitalu – m.in. przygotowuje i podaje leki doustne, dożylne i domięśniowe, pobiera materiał do badań laboratoryjnych, wykonuje podstawowe badania (np. EKG, pomiar temperatury i poziomu cukru)
 • przychodni podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznych – m.in. pobiera materiał do badań, wykonuje szczepienia ochronne, robi zastrzyki, opatruje rany, w wykonuje podstawowe badania (np. EKG, pomiary temperatury ciała, ciśnienia tętniczego krwi i masy ciała), prowadzi dokumentację
 • punkcie pobrań – pobiera materiał do zleconych badań laboratoryjnych, np. krwi
 • szkolnym gabinecie profilaktyki zdrowotnej – m.in. udziela pomocy doraźnej w nagłych przypadkach, robi testy przesiewowe (np. badania wzroku i słuchu, pomiary masy ciała, wzrostu i ciśnienia krwi), wspiera uczniów z niepełnosprawnością, edukuje na temat zdrowego stylu życia i higieny zdrowia psychicznego
 • domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub hospicjum – świadczy pomoc osobom ciężko chorym i umierającym, oprócz typowych zadań także karmi i myje pacjentów, pielęgnuje odleżyny
 • domu chorego – w określonych przypadkach udziela świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarskiej opieki długoterminowej.