Informacje o świadczeniach

Wizyta u lekarza, pobyt w szpitalu, wystawienie recepty, zabieg rehabilitacyjny w ramach NFZ, pobyt w sanatorium – wszystko to są świadczenia medyczne

Jeżeli jesteś ubezpieczony w NFZ lub posiadasz inne prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, możesz korzystać między innymi z:

 • badań i porad lekarskich (w razie potrzeby także w domu)
 • leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego
 • rehabilitacji leczniczej
 • profilaktyki zdrowotnej.

Świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego możesz otrzymać od:

 • pojedynczego lekarza, który prowadzi praktykę lekarską
 • grupy lekarzy lub pielęgniarek (grupowa praktyka lekarska lub pielęgniarska)
 • placówki: przychodni, szpitala, sanatorium.

Otrzymasz je pod warunkiem, że zawarli z NFZ umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie. 

Czym są świadczenia

Świadczenia opieki zdrowotnej obejmują:

 • świadczenia zdrowotne – czyli wszelkie czynności, które służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, np.:
  • badanie i porada lekarska
  • leczenie
  • rehabilitacja lecznicza
  • opieka nad kobietą ciężarną i dzieckiem
  • badania diagnostyczne
  • pielęgnacja chorych i niepełnosprawnych oraz opieka nad nimi
  • profilaktyka zdrowotna
  • orzekanie o stanie zdrowia
  • czynności techniczne z zakresu protetyki i ortodoncji oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 • świadczenia zdrowotne rzeczowe – leki, wyroby medyczne, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze związane z procesem leczenia.
 • świadczenia towarzyszące – np.
  • zakwaterowanie i adekwatne do stanu zdrowia wyżywienie w szpitalu lub w innej placówce medycznej
  • zakwaterowanie poza taką placówką, jeżeli konieczność zapewnienia zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia gwarantowanego
  • usługi transportu sanitarnego.

Świadczenia mogą być udzielane zarówno przez podmioty publiczne i niepubliczne. Forma własności świadczeniodawcy nie jest istotna. Wszystkie podmioty powinny traktować pacjenta jednakowo.

Kto płaci za świadczenia

Jeśli jesteś osobą ubezpieczoną – środki na Twoje leczenie pochodzą w większości ze składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli jesteś osobą nieubezpieczoną – Twoje leczenie finansowane jest z budżetu państwa.

W większości przypadków leczenie jest bezpłatne, więc jako pacjent nie ponosisz opłat. Zdarza się jednak, że musisz pokryć koszty niektórych świadczeń.

NFZ finansuje te świadczenia, które znajdują się w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w rozporządzeniach ministra zdrowia. Jako pacjent poniesiesz jednak koszty:

 • wykupienia zleconych przez lekarza leków lub wyrobów medycznych
 • pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (nie więcej niż 70% miesięcznego dochodu)
 • zakwaterowania i wyżywienia w sanatorium – częściowo, dojazdu do sanatorium – w całości
 • niektórych usług transportu publicznego.

Jako pacjent pokryjesz także koszty wydania orzeczenia i zaświadczenia lekarskiego:

 • o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych
 • wydawanego na życzenie pacjenta, jeżeli nie jest związane z:
  • dalszym leczeniem
  • rehabilitacją
  • niezdolnością do pracy
  • kontynuowaniem nauki
  • uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku
 • wydawanego na życzenie pacjenta, jeżeli nie jest wydawane w celach:
  • pomocy społecznej
  • orzecznictwa o niepełnosprawności
  • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego
  • dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.