Znajdź szpital psychiatryczny lub Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

 • Szukaj placówki sprawującej całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową, w której mogą leczyć się osoby doświadczające kryzysu psychicznego i zmagające się z uzależnieniem
 • Dowiedz się, jakich świadczeń placówka ta udziela
 • Skontaktuj się z Rzecznikiem Praw Pacjenta

Szpitale psychiatryczne i inne placówki, które sprawują całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową

Na mapie znajdziesz szpitale psychiatryczne, oddziały kliniczne, oddziały psychiatryczne w szpitalach ogólnych, zakłady opiekuńczo-lecznicze o profilu psychiatrycznym, ośrodki uzależnień, a także inne zakłady lecznicze, które sprawują całodobowo opiekę psychiatryczną lub odwykową.

Pamiętaj! Każdej osobie leczącej się w szpitalu psychiatrycznym lub innej placówce stacjonarnej (zajmującej się pacjentem przez całą dobę) przysługują prawa pacjenta.

Poznaj prawa pacjenta

Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

W szpitalach psychiatrycznych i innych zakładach leczniczych, które sprawują całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową, pracują Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Jeśli Ty lub bliska Ci osoba przebywa w szpitalu psychiatrycznym i potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z Rzecznikiem.

Szukaj placówki lub Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego:

 • zapewniają osobom z zaburzeniami psychicznymi pomoc w dochodzeniu ich praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
 • wyjaśniają i udzielają pomocy w wyjaśnieniu ustnych i pisemnych skarg tych osób, współpracują z ich rodzinami, przedstawicielami ustawowymi, opiekunami prawnymi lub faktycznymi
 • inicjują i prowadzą działalność edukacyjną w zakresie praw pacjentów szpitali psychiatrycznych.

Rzecznicy rozpatrują sprawy zgłoszone przez pacjentów, a także ich przedstawicieli ustawowych, opiekunów prawnych i faktycznych. Mogą też działać z własnej inicjatywy.

 

Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego mają prawo do:

 • wstępu do pomieszczeń szpitala psychiatrycznego, w których udziela się świadczeń zdrowotnych
 • występowania z wnioskiem do personelu podmiotu leczniczego, do lekarza prowadzącego, ordynatora oddziału psychiatrycznego (lekarza kierującego oddziałem) lub kierownika podmiotu leczniczego oraz do podmiotu, który utworzył ten podmiot, o podjęcie działań zmierzających do usunięcia przyczyny skargi lub zaistniałych naruszeń
 • wglądu w dokumentację medyczną pacjenta
 • porozumiewania się z pacjentem, jego przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym bez udziału innych osób
 • przetwarzania danych utrwalonych za pomocą monitoringu w pomieszczeniach, w których pacjenci przebywają w izolacji.

Podstawa prawna

Instytucja Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego została powołana ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2018 poz. 1878 ze zm.). Przepisy tej ustawy, jak również wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Dz.U.  2006 poz. 126, ze zm.), regulują kompetencje i zadania Rzecznika oraz sposób ich realizacji. Stosownie do art. 10d ustawy Rzecznicy są pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta, o którym mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2019 poz. 1127 ze zm.) i wykonują swoje zadania przy jego pomocy.Ochronę praw pacjentów korzystających z psychiatrycznej opieki zdrowotnej i leczenia uzależnień zapewnia Departament ds. Zdrowia Psychicznego Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Pracownikami tego Departamentu są Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, których znajdziesz na mapie.