Poznaj swoje prawa

Jakie prawa przysługują Ci w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej?

Każdy, zgodnie z Konstytucją RP każdy, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, powinien mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, które finansowane są ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania tych świadczeń określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Są też grupy uprzywilejowane w korzystaniu z opieki zdrowotnej – zgodnie z konstytucją to: dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne i osoby w podeszłym wieku.

Władze publiczne są również zobowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

Jakie prawa Ci przysługują?

Rzecznik Praw Pacjenta

Do Rzecznika Praw Pacjenta możesz zwrócić się o poradę, o wyjaśnienie wątpliwości związanych z prawami pacjenta, zadać pytanie.

Zobacz, jak skontaktować się z rzecznikiem

Jeżeli dojdzie do naruszenia Twoich praw pacjenta, rzecznik może wszcząć postępowanie wyjaśniające. 

Sprawdź, jak złożyć wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Jeśli Ty lub bliska Ci osoba jest pacjentem szpitala psychiatrycznego albo innej placówki leczniczej, która sprawuje całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową ­
i potrzebujesz wsparcia, możesz skontaktować się z Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, pracującym w tej placówce.

Znajdź Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Podstawa prawna

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 poz. 483, z późn. zm. )

Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U z  2020 poz. 849)

Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. 2018 poz. 1510, z późn. zm. )

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020 poz. 295)

Ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2020 poz. 685)