mężczyzna na wózku i kobieta

Jakie prawa ma pacjent

Czy wiesz, jakie są Twoje prawa pacjenta? Dowiedz się, kiedy możesz z nich korzystać

Co określa ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta?

Ustawa opisuje Twoje prawa oraz możliwości dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia. Pokazuje sposoby zgłaszania skarg na nieprawidłowości w opiece zdrowotnej. Ten ważny akt prawny przedstawia też rolę i zadania Rzecznika Praw Pacjenta.

Ustawa opisuje:

 • prawa pacjenta  

 • zasady udostępniania dokumentacji medycznej  

 • obowiązki w zakresie praw pacjentów podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych 

 • kompetencje, zasady powoływania Rzecznika Praw Pacjentów 

 • sposoby postępowania przy naruszeniu zbiorowych praw pacjentów

 • tryb i zasady przyznawania odszkodowań oraz zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych. 

Rzecznik Praw Pacjenta dba, aby prawa pacjenta były przestrzegane przez:

 • przychodnie

 • szpitale

 • lekarzy

 • placówki lecznicze.

Jeśli uznasz, że zostały naruszone Twoje prawa związane ze świadczeniem usług medycznych, możesz złożyć wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta znajdziesz na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta

Poznaj swoje prawa

Czy wiesz, jakie prawa przysługują Ci w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej?

 • Zgodnie z Konstytucją RP każdy, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, powinien mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, które finansowane są ze środków publicznych.

 • Warunki i zakres udzielania tych świadczeń określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

 • Są też grupy uprzywilejowane w korzystaniu z opieki zdrowotnej zgodnie z konstytucją są to: dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne i osoby w podeszłym wieku.

Zobacz, kim są osoby o szczególnych prawach.

Więcej o swoich prawach przeczytaj w artykułach Twoje prawa

 

Zobacz film

Poznaj prawa pacjenta. Wiesz, jak i gdzie uzyskasz pomoc?

Dowiesz się m.in. o:

 • podstawowych prawach pacjenta

 • katalogu praw pacjenta

 • zadaniach Rzecznika Praw Pacjenta

 • kontakcie z biurem Rzecznika Praw Pacjenta.

Przeczytaj ulotkę na temat praw pacjenta

Prawa Pacjenta - materiały edukacyjne

Kto jest zobowiązany do poszanowania praw pacjenta?

1. Osoby wykonujące zawód medyczny:

 • lekarze, pielęgniarki, położne, diagności, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni

 • inni profesjonaliści opieki zdrowotnej

 • każda osoba uczestnicząca w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

2. Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej oraz współuczestniczące w ich udzielaniu:

 • zakłady opieki zdrowotnej – szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze

 • praktyki lekarskie, pielęgniarskie i położnicze

 • jednostki badawczo-rozwojowe.

3. Inne podmioty opieki zdrowotnej, jak:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia

 • administracja publiczna właściwa w zakresie ochrony zdrowia

 • samorządy zawodowe

 • producenci leków i urządzeń medycznych

 • apteki.

Więcej informacji na temat praw pacjenta znajdziesz:

Na stronie Rzecznika Praw Pacjenta,

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia

Na pacjent gov.pl – poznaj swoje prawa